814
Hva jeg finner både absurd og opprørende med det aller meste som er skrevet, og fortsatt blir skrevet om om skandinaverne på det tidspunkt da nordmennene hogg til i Irland er, at de var mer barbariske og brutale i sin fremferd enn hva gutta var lenger sør. Og!.. mer enn noe annet finner jeg den forvrengte gloria historien om utbredelsen av den katolske kirkes makt i Europa og inn i Norge, helt forkastelig.
Pavens lakeier har forfalsket historien i et par tusen år, helt fra den første paven, Apostel-Peter, og helt fram til Joseph Ratzinger (med pseudonymet Benedict XVI), som i dagens verden hevder å holde maktapparatets fiktive astronaut i foten. 
La meg her slenge fram noen strofer fra den katolske kirke om innføring av den katolske tro i Norge,
- "
Inntrønderne truet med å drepe kongen (Olav Trygvason) om han tvang igjennom et trosskifte, slik de tidligere av samme årsak - og med hell - hadde truet Håkon Den Gode. Men Olav Trygvason vek ikke unna for trusselen. Han hadde vært kristen for kort tid til å fordøye den humane angelsaksiske misjonsmetode. Med konvertittens iver og vikingens villskap tvang han trønderne til å la seg døpe.
Det er vanskelig å bli klok på kongens personlighet. Det er en merkelig dobbelthet over ham. Han er en kriger og idrettsmann hvis make ingen hadde sett, dessuten tapper, vennesæl og gavmild. På den annen side den hårdhet og grusomhet han la for dagen overfor alle som nektet å la seg kristne..."

Og... i forbindelse med Haakon (den gode) Adalsteinfostre - altså sønn av Harald Hårfagre - Haraldson skriver kirken i samme foredrag,
- "Han (Håkon Adalsteinfostre-Haraldson) fikk grundig undervisning i den angelsaksiske kirkes tro. Her lærte han at misjon skal drives uten vold og tvang, men med kjærlighet. Hedenske templer skal ikke brutalt rives ned. De skal respekteres og ikke røres så lenge det er noen som bruker dem. Med denne innstilling ble angelsaksisk misjon drevet rundt omkring på det europeiske fastland på den tid. Det er denne kultiverte og fromme bakgrunn som gir oss forståelse for hvorfor Håkon fòr så lempelig frem i sine kristningsforsøk i Norge, i stikk motsetning til Olav Trygvason og Olav Haraldsson med sin vikingfortid."

Det var ca. 933 at Håkon vendte tilbake fra England til Norge for å innta plassen som norsk konge, men som vel kjent er, så ga han mer eller mindre fean i hele misjonsoppgaven. Han innså selvsagt at det måtte sterkere krutt til enn  "myke og gode metoder som den katolske kirke drev sin misjon rundt om på det europeiske fastland"...        Nei, mer trolig er det, at han var en oppegående fyr, og var hoppende glad over å ha kommet ut av England etter ti år i et katolsk hevlete med pedofile munker og prester... og forhåpentlig med sin egen røv sånn nogenlunde inntakt.
Ved Tor sin hammer mann!...les det en gang til!... Europa ble kristnet med vennlige ord, bønn og hallelulja?...
"uten vold og tvang, men med kjærlighet".
La meg legge fram litt om hva sjefen for den Katolske Kirke og hans lakeier bedrev av grusomheter i Europa i de drøye hundre år - fra Lindisfarne - fram til Håkon den Gode vendte hjem til Norge for å kristne folket med "de myke og gode metoder som den katolske kirke drev sin misjon rundt om på det europeiske fastland."

La meg starte med en usedvanlig brutal kirkens mann - Charlemagne - som hadde påtatt seg oppdraget for pave Adrian(Hadrian) I, med   å legge hele Europa under seg og den Katolske Kirke.
På denne siden har jeg skrevet litt om våre aner "vikingene" og deres tid. Et sentralt punkt som opptar meg, er den Katolske Kirkes groteske forfalskede hisorie. Nedover på venstre side  har jeg lagt inn en rekke linker til sider som jeg har funnet interessante i forbindelsen med "viking" tiden. Men som du vil se, når du leser dem, så dominerer fortsatt bildet om at våre aner var et barbarisk krigerfolk, i det aller meste som fortsatt skrives. Særs ille i så hensikt, er det selvsagt at kirke ufortørnet terper videre på sin falske propaganda, og tåkelegging av egen grusomme framferd.

Historie skrives alltid av den seirende part, og når det dreier seg om "viking" tiden i Europa, så er alt som er tilgjengelig av samtidsdokumentasjon ført i pennen av kirkens menn... og all den tid våre aner kjempet mot paven og hans lakeier i mer enn 300 år, så er det "naturlig" at de er blitt omtalt i svært nedlatende ordelag av kirkens menn.I likhet med svært mange "omstreifende" nordmenn, har jeg også, opp gjennom årene,  opplevet mange, "Aha!.. a Viking.. un Vikingo.. ein Wikinger!", med der til skvalder om "opplest og vedtatt" historie om våre angivelig fullstendig barbariske ville aner. En beskrivelse av våre forfedre, ført i pennen av den katolske kirke som jo gikk seirende ut i kampen om Norge med hjelp av landssviker lakeier som Olav Tryggvason. (Men.. det er jo et merkelig  ambivalent romantisk-voldelig slør med vikinger da... som kan føre til så mangt. I svært ung alder, ble jeg nede i Baltimore, utsatt for en meget frivillig voldtekt, av en dame som innviterte meg hjem da hun hørte at jeg var norsk. Hun hadde allerede ervervet seg en lang rekke lignende sex-trofeer, og hadde faktisk ei tavle på veggen, med flagg og bilder til minne om dem. Jeg måtte signere et bilde av Leifur Eiríksson underveis til Vinland. Da jeg signerte bildet falskt - med Leif Eriksen - ble dama helt på styr. Det var med nød og neppe at jeg kom meg ombord før landgangen ble trukket. Stå fram i manndom og villskap!... Odin rules!)

Vel, historieboka fra folkeskolen, med sin enkle ensidige framstilling av vikingetiden, satt såpass "hardt inne" hos meg, at jeg stort sett tok den for "god fisk" helt til jeg besøkte Borg i Lofoten første gang sommeren 1999. OK... gjentatte besøk på Bygdø, samt bøker og artikler opp gjennom åra, hadde etter hvert fremkalt mer enn tvil og spørsmål om gjengs framstilling av vikingene, men besøket i det gjenreiste høvdingsete i Borg var for meg et absolutt vendepunkt.
I vår tid, gjennom et samarbeide mellom historikere, arkeologer, og en rekke vitenskapsfolk med hjelpemiddel av nyere dato, er historien i ferd med å få et helt annet og mer korrekt preg... selv om det fortsatt er en lang vei ut av mørket.

Folket der nord var langt fra de tilbakestående skjeggete barbarer, som kirken beskriver dem. Tvert imot -tross skjegg ;-) - var de utrolig dyktige handelsfolk og sjøfarere, med et handelsnett som Hanseatene senere "kopierte". Og!... det norske gullet som Hanseatene gjorde sine formuer på - skreien nordfra - var med stor sikkerhet også en betydelig handelsvare før "viking" tiden tok til, sammen med pels fra de store skoger i "østerled". Det var rike og velstyrte samfunn som pavemakten ønsket å slå kloa i... det dreide seg om skatt... om tiende.

Herskere som "Paven" (Den Katolske Kirke) - Charlemagne - Tempelridderne - Napoleon - Hitler - USA presidenter etter den Spansk-Amerikanske Krig - samt (kanskje først og fremst) "Banken" som finansierer alle despotene, har slaktet ned millioner av mennesker opp gjennom historien. Og!.. de gjør det fortsatt, med en hånd på en bibel, koran eller thalmud/thora - mens de kjører pengepressa med den andre. Og bak hele galskapen ligger den psykopatiske despotens  higen etter å tilegne seg alt... all makt... alt av verdi... absolutt alt... gjøre seg selv til en kopi av sin despotiske gud.
Slik var også makten i Vatikanet den gang Paven fikk Charlemagne til å begynne sine angrep på folket helt i nord.
- Viking Deception
- Nærbilder
- Barbarisk Pave
- Korsfarere
- Vikings in Russia
- Vikings in the East
Et foreløpig post scriptum

Hva jeg har skrevet her så langt, er tanker jeg har gjort meg, rundt historien som er nedfelt om våre aner... av den katolske kirke.  Jeg tror selvsagt ikke at vikingene på noe sett var bedre enn andre folk eller nasjoner, hva volds utøvelse angår, men et faktum er det, at de ikke var en horde barbariske mordere, som begynte å herje rundt i Europa  på grunn av hungersnød eller overbefolkning.

Det var et folk med en meget høyt utviklet kultur, som hadde nær og frekvent handels kontakt med datidens kjente verden. det var et folk med et vel utviklet rettsystem - med Tinget - og det var et meget tolerant folk mht tro. Et faktum som illustreres ved at katolske munker hadde fått lov til å virke i mannsaldre før Lindisfarne hogget.

Ad toleranse så er det jo nettopp det som mangler totalt  i monoteismen. I det gamle nordiske samfunn var det fritt fram å ha den eller de guder man selv ville ha, og selvsagt aksepterte de også «Kvitekrist». Det er først med oppfinnelsen av monoteismen, at intoleranse oppstår på det utenomsanselige området.

Millioner av mennesker er slaktet ned for og i kirkens navn opp gjennom tidene, og jeg forstår derfor svært godt at mine forfedre kjempe med livet som innsats for å beholde sine guder.

Det mest banale med det hele, er imidlertid at alle dagens monoteistiske religioner er total mumbo-mumbo på lik linje med enhver primitiv mumbo-mumbo "medisinmann" i et steinalder samfunn.

Religion dreier seg alltid om makt og kontroll over mennesker ved hjelp av å utnytte en fundamental feil i den menneskelige hjerne. Hjernen lar seg nemlig indoktrinere slik at mennesket tror det er noe annet - eller mer - enn andre levende organismer på  vår jord.

Med oppfinnelse av ideer som, «den hellige ånd», «sjel», «maria» og «jesus» - i tillegg til en allmektig «gud» - er løpet kjørt... til tross for at guden som framstår i bibelen er en absolutt hysterisk psykopat. Forøvrig et felles trekk blant alle "større"  eller "mindre" ledere. (Hvorvidt en leder omtales som stor eller mindre/ubetydelig, er igjen avhengig av hvor mange mennesker han(hun) har slaktet ned under sin herjing, eller hvor store verdier de har klart å røve til seg.)

Tja... slenger den psykopatiske "sekt-lederen" inn noen banale løfter om; «evig liv», «himmelrike» og «guds utvalgte», så har horden av troende, vært villig til å begå enhver grotesk handling i sin guds navn opp gjennom tidene.  Vel... jeg strekker vel temaet litt her... så la meg komme tilbake til hva som skapte den såkalte "vikingtiden".

Der hersker ingen tvil om, at det var den katolske kirke med sin  slakter Charlemagne, som endret på holdning og adferd blant folket i nord. Samtidig tyder imidlertid også mye på, at hva som den første mannsalder eller to, var et rent forsvar av land og kultur, også utviklet seg til legitim røverferd i den katolske kirkes maktsfære.
(Her er det selvsagt viktig å se kirken for hva den er, d.v.s. et rent diktatorisk maktapparat, som brukte, og bruker monoteismen som fundament og legitimering av sine ytterst grusomme handlinger. Noe som har pågått over de siste to millennium, og fortsatt pågår i Iraq, Sudan, Afghanistan, Nigeria, Kongo... osv.

Men... er du  hjernevasket, så er selvsagt dette faktum tilnærmet umulig å innse...

Et av de mest groteske eksempel på det, i senere tid i Norge, er for meg fyren på bildet ut til venstre. Prest-Zionist-Statsminister-Bondevik, som med fyldig cognac glass og høy cigarføring, meddelte G.W.Bush, at Norge sto klar til å bistå USA med en innvasjon av Iraq.  En annen side av samme sak,  er hans bistand og støtte til Israels zionazisme...

En parallell til kirkens angrep på Norden med hjelp av Charlemagne, er Tempelridderne og Korstogene. En "operasjon" som selvsagt ikke hadde annet en makt og rikdom som formålsparagraf. For organisasjonen selv og for paven i Rom. Vel kjent er det vel at de  tilrev seg arabiske/mauriske land besittelser og verdier. Mindre kjent er det kanskje at de  gjorde de samme hugg mot jøder i Europa. Et faktum er det, at det første mål for det Første Korstoget var å utrydde jødene i Rhein dalen. De ble hugget ned for fote, og ble tilnærmet utslettet . Kvinner barn og menn.

Med begeistret hjelp av sine ridderee - en hær av væpnede bander som herjet og hogg ned for fote i den katolske gudens navn - krafset Tempel Ordenen og den Katolske Kirke til seg enorme verdier.  Jeg har spekulert litt på dette med "utryddelse av jøder" opp gjennom tidene, og stiller spørsmålet om der er khazar-"jøder" involvert i korsfarer bevegelsen. Fe som idag kaller seg jøder, og som opprettet og driver staten Israel,  er faktisk ikke av hebreisk opprinnelse, men khazarer.

Men,  Tempel ridderne ble som bevgelse etter hvert, for paven,  en så mektig organisasjon gjennom sine røvertokter og privilegier, at den selv ble et  kirkens offer. Tilsynelatende ble de utradert, men så er ikke tilfelle. Organisasjonen skiftet kun navn og form, og lever faktisk i beste velgående den dag i dag. Er du interessert, kan du lese mye om det HER

Tja... fra oppfinnelsen Jesus, og fram til idag,  har det gått slag i slag, med USA og Englands pågående voldtekt av Irak. Triste greier spør'ru meg... men!... der ligge et klart modus operandi for hånd... og det er ingen grunn til å undre seg over at alle mektige nyutnevn statsjefer legger veien til Vatikanet som en av sine aller først handlinger. Selv tørrlagte baptister og iherdige protestanter gjør det...  hmmm!

Jatta-jatta-jatta... kjerka har herja som fean, helt siden den fant opp sin egen utgave av det jødiske monoteisme konsept. Et konsept som zionistene senere plukket opp, og gjennom de siste sytti år har bedrevet på det mest grusomme i Palestina. Triste greier spør'ru meg. FTP
("Fuck the Pope" var ofte å se skriblet på vegger og dass-dører i Scotland den gang jeg studerte i Glasgow på sekstitallet. Protestantenes mektige sleivspark til katolikkene. lol)

Visste du forøvrig, at det er flere homo-sexuelle frimerkesamlere i verden, enn det er innbyggere i Norge? En digresjon, ja, men på en måte finner jeg at det setter Norge i et visst perspektiv internasjonalt. For meg maner det forøvrig fram nye spørsmålet om alt internasjonalt brek fra norske statsministere opp gjennom de senere år. 

Kan det ha noe med arven etter Jens Chr. Hauge å gjøre? Er hele den norske politiske banden et knippe zionistiske nikkedukker?


Odin ruler!... stå fram i manndom og villskap!
-  Karmsundet
Christian History Institute is a leading site for the history of the Christian religion.
772
793
772
ca.600 - 800
To brush up your memeory around the Vikings and their incredible seafaring abilities, their voyages, settlements and a lot of other astonishing facts around those norse men and women, here is an excellent page for just that, by the Smithsonian National Museum and their page   VIKINGS: The North Atlantic Saga
"That force was often used in the conversion of northern peoples is undeniable, and it was used with a ferocity and violence beyond anything the conquistadors did in the Americas and far beyond anything that happened in modern Africa or Asia ..."
                                                                                 Andrew Walls (The Missionary Movement in Christian History, p72)
Han klarte imidlertid ikke å bryte ned mottstanden fra danskene, som selvsagt med resten av befolkningen oppe i Skandinavia, kjempet med alle midler mot den brutale pavemakten, som på grusomt vis forsøkte å frata dem deres kultur, tro, seder og skikker. Sett ut fra denne situasjon,  er det svært mer enn sannsynlig, at viking angrepet på Lindisfarne kloster i 793 (muligens ikke historiens første i sitt slag?), var et rent motangrep. Karls oppdragsgiver var jo nettopp Paven i Rom! Hva er da mer naturlig enn å slakte noen av hans tjenere og raske med seg hva de hadde samlet av verdisaker!
Danskene (iht danske historiske analer) foretok forøvrig også sitt første "viking" angrep mot England i Northumbria i 793!, selv om engelske analer hevder at der var danske "viking" tokt til England allerede i 787. Tja... pavens mann hadde jo da allerede drevet sin blodige herjing i Saxen og angrepet Danmark siden 772, så det er vel ikke urimelig å anta at der var noen dansk/norske motangrep mot pavens allians i England  allerede før Lindisfarne og Northumbria.

I 811 kom det så til et storangrep fra Charlemagne, og i slaget, hvor nok både nordjuter, nordmenn og svensker deltok, gikk danskene av med seier. I dette slaget
var nok det såkalte Dannevirke - en forsvarsvoll mellom Hollingstedt og Hedeby til Eckerförden Bucht - et viktig element i det "samlede danske" forsvaret mot den store franken hærfører... som muligens også hadde alt for mange konflikter og fronter gående på en gang? Uansett, det ble etablert en grense mellom Danmark og Franken langs elven Eider. Tre år senere (814) er Charlemagne død, og hans enorme rike, som primært var et enevelde, brøt raskt fra hverandre. Dette førte til en svekket front i Europa mot de nordiske vikingene, som nå for alvor begynte å slå til mot pavens besittelser, og alle hans lakeier.


Sett i lys av hva som skjedde i Europa fra 772 og fram til Charlemagnes død i 814 , ser jeg det som helt naturlig og logisk at de nordiske sjøfarere og dyktige handelsmenn, slo tilbake og ble til fryktede "vikinger". Katolske munker hadde virket i Norge i hundre år og mer , og var tolerert i det nordiske samfunn. Det norske/svenske/danske samfunn den gang, lot enhver vende seg til den gud han eller hun valgte å tro på og be til. Alvorlige konflikter i forbindelse med tro oppstår først når en tro tar hevd på sin religiøse overbevisning, og betegner enhver som ikke deler den for "hedning" i nedsettende betydning, I det øyeblikk en fanatiker sier - "Du skal ikke ha andre guder en meg."-  så er en konflikt og en strid uungåelig. Den såkalte "vikingtiden" oppsto i de øyeblikk den katolske kirke presset sin monotheisme på det urgamle nordiske samfunn og dets guder.
Les hva Olav Mueller skriver i sitt foredrag, 
Kirkens historie i Norge fra den første misjonstid frem til 1200-tallet Les det hele! Les hele hans forvrengte løgnaktige framstillingen av det norrøne samfunn.  Hans totale forvrenging av den Katolske Kirkes metoder og historie. En blatant gjentagelse av løgner ført i pennen av den Katolske korke gjennom mer enn 1300 år. Jeg har logget inn linken ovenfor også, men gjentar den av den grunn at den leses!

Og!... den totale absurditet midt oppe i det hele,  er jo at det dreier seg om en "tro"!... tro på, og tilbeding av - en gud som er detaljert beskrevet - i all sin rabiate grusomhet - i det Gamle Testament! I all sitt despotiske, umettelige maktbegjær, står han der beskrevet. En gud skapt av mennesker - i likhet med  alle guder - men  den guden som kirken farer fram med, er en sosiopatisk despot... vesentlig styggere en selve  Nidhøggr nede i Nástrandir.
Ta her fram din gamle familiebibel, og les Moses Bøkene. Les bøkene med åpne øyne, så vil du se at "despot" eller "diktator" er en vesentlig mer passende betegnelse på fyren, enn "gud". For, et menneske var denne grusomme typen, som presset sin monotheisme på en folkegruppe, med budskap om at de skulle  legge hele verden for hans føtter. En tro, og et budskap, helt uten tolerans. En tro som er ført i pennen av en som ønsket å bli den absolutte hersker over verden.  Senere - for et par tusen år siden -  ble det også "oppfunnet" en sønn av denne bestialske guden... guden som senere ble modell for manifestet til Marx og Engels. Men hverken oppfinnelsen om jomfru Maria, engelen Gabriel eller sønnen Jesus, forbedrer utøvelsen av den bestialske religionen. Den despotiske guden ligger og lurker i bakgrunn, og burde være nok til å få dagens "vikinger" til å gå til motangrep mot monsteret,  slik våre aner gjorde det... selv om vi ikke lenger har Odin, Tor.. Loke.. Tyr.. og... og kanskje noen små dryader til å støtte oss i kampen. 
Som du ser, så observerte det nordiske folk tilintetgjørelsen av sine frender i Saxen i pavens og den katolske kirkes navn. Og... sikkert var det også skandinaver som opplevet tvangsdåp med påfølgende halshugging.  Er det da over hode noe merkverdig at gutta heiser seil på sine utrolig avanserte draker, og  går til motangrep på pavens eiendom og lakeier via sjøveien.  Jeg hadde reagert på samme måte for fean, -"Stå fram i manndom og villskap!... Odin!... Thor!... fem sure midt i ræva... og til kirkens eget helvete med krapylet!"
Nordmenn, dansker og svensker hadde jo tross alt en felles kultur med saxerne... familiebånd... de samme guder... praktisk talt samme språk... lover og rettsvesen... det samme system/styresett. Forøvrig det samme styresett som Island er stolt av å ha - "alltinget" - men som jo nordmennene hadde med seg Island da de befolket øya! Ah-ja!... den Katolske Kirke fornekter seg ikke i forbindelse med Island heller. Island var befolket av gode katolske irske munker lenge før nordmennene ankom! Ja-ja-ja.
"Haavamaal"
Håvamål fra Eldre Edda står i skarp kontrast til kirkens beskrivning og omtale av "vikingene", og bærer vitne om et avanser samfunn i Norden  før paven la sin klamme hånd over folket, og startet nedbrytingen av eldgammel kultur.
"Eldre Edda"
Det har vært diskutert om eddadiktene gjengir en korrekt hedensk verdensoppfatning, eller om det er kristne dikteres bilde av den hedenske verden som formidles. Men sikkert er det at eddadiktets form har vært kjent på germansk område lenge før kristendommen kom til Norden; Det viser fragmentet av det tyske Hildebrandslied fra 800-talllet.
"Yngre Edda"
Den yngre Edda er en lærebok i gammel skaldskap og mytologi, og ble skrevet av Sorre Sturlason omkring år 1220, Sannsynligvis for å redde skaldekvad, norrøn mytologi og litteratur, som holdt på å dø ut på grunn av kristendommen.
Hovedbygget er 83 meter lang, og det er 9. meter under taket!... etablert ca. i år 600! Funn viser ikke bare et imponerende arkitektonisk byggverk, men også at de  lot seg skjenke i glass produsert i Rhindalen. Videre er det bevist, at de bedrev utstrakt handel med områder så langt vekk som  N.Afrika. Det hersket et relativt mildt klima så langt nord den gang (stor barskog), og selvsagt var der et rikt skreifiske den gangen som i all ettertid. For 1500 år siden eksisterte det et rikt og avansert handels samfunn i Norge, så langt nord som Lofoten!. Dette var ikke et samfunn av barbarer med oppdiktede horn på hjelmen, men derimot et avansert samfunn som bedrev utstrakt handel. Det foreligger det faktisk bevis på at en arabisk prins levde i Borg et års tid eller lenger. Sterke bånd ble jo skapt (blir det fortsatt) ved å la en sønn eller datter vokse opp eller oppholde seg over lengre tid i en annen familie, som man ønsker å knytte seg til.

Det er et avansert jordbruk, fiske og handelssamfunn som er gravet ut og "gjenreist" oppe i Borg... og vi er tilbake til en tid, som ligger 2-300 år før blodbadene til Charlemagne og vikingenes tilhugg i  Lindisfarne! Det er således all grunn til å stille spørsmål om "hvem-hva-og-hvorfor" i forbindelse med den såkalte "vikingtiden". Hva var situasjonen i Europa i tiden før våre forfedre angrep og plyndret klosteret på den "hellige" øya Lindisfarne på den engelske nordøst kyst?
Bildet e hentet fra netsiden til LOFOTR, Vikingmuseet i Borg.

Andre bra linker til Borg i Lofoten er,
- Borg i Lofoten
- Borg/Lofoten
- Travels in time
  Opportunisten Olav Tryggvason
Olav Tryggvason lot seg døpe borte i England - etter å ha herjet rund der både for og mot den engelske kongen. Bildet av Tryggvason er bildet av en opportunist, og mest sannsynlig fikk han ved å la seg døpe, den nødvendige støtte til å vende tilbake til Norge, for å gjøre det som Harald Hårfagre nesten hadde gjort,... som pavens mann. Og i likhet med Charlemagne et par hundre år tidligere anvendte han brutal vold i sin omvending av folket.
Kirkens historie i Norge fra den første misjonstid frem til 1200-tallet, slik den Katolske Kirke fortsatt ser det mer enn tretten hundre år etter at de begynte sin ødeleggelse av norsk kultur.
Charlemagne omtales i historien, som en usedvanlig og beundringsverdig staut og dannet person... som med sine imponerende to-meter-og-tyve på strømpelesten, samlet Europa til et rike i paven og en allmektig guds navn. "Med sin blond hårmanke, store intelligente blå øyne, en plettfri vandel, samt sin usedvanlige oratoriske evner som han utfoldet på opptil flere språk... flokket fotfolk og adel seg om han..." Du verden!  Ja, jeg har faktisk opplevet å høre monsteret bli trukket fram i gloriøse ordelag av tyske kanslere som Kohl og Schroeder i EU sammenheng. De omtalte begge den historiske brutale folkemorderen med stor begeistring,  som EU's historiske foregangsmann.(Jeg er overbevist om at hele politiker banden er medlemmer i samme losje.)
La oss derfor ta en titt på hva som skjedde før Harald vendte hjem til Norge, fram til tiden før våre aner slo til mot pavens utpost i Irland, i året 793. (Hva dansker og svensker har betalt kirken for å slippe å bli tatt med i tilhogget i England må fanden vite... men rent billig kan det ikke ha vært. Danskene har jeg imidlertid tatt med buksa nede, som det vil framkomme senere i denne remja.)


Saxer, Angler og Juter/Daner (stor migrasjon til England rundt 500) var driftig folk, og representerte store potensielle verdier for både Paven og  Charlemagne - det hele dreide seg jo om makt/herredømme (som fortsatt er tilfelle), og dermed muligheten til å inndrive skatter. For!, de tre germanske folk, var i likhet med svensker og nordmenn, datidens "hanseater". Det er er uomtvistelig faktum at det skandinaviske - nord-germanske samfunn - bedrev et enormt handelsnetverk helt ned til N.Afrika og inn i Middelhavet mot syd, til Kiev og Baghdad i øst, og til hva som er dagens N.Amerika i vest... og folket oppe ved Østersjøen og i Skandinavia var strie, sterke og stolte.  De vegret seg med nebb og klør mot å bli frarøvet sin kultur, sitt demokratiske Allting og sine guder. Sett med dette germanske folks øyne, så må jo det feudale katolske Europa ha fortont seg som det rene barbariske helvete.

Vel, i år 772 startet Charlemagne sin ekspansjon nordover, og det kommer nå ti år med brutal krig og overgrep, med kirkens kors i ene handa og sverdet i det andre, før den mektige hersker av Franken erklærte Saxen å være en frankisk provins i 782. Danmark ble under denne tiden selvsagt også angrepet, men tette og store skogområder i Holstein var vel med på å beskytte juter og nordmenn mot angrepene.  I sine felttog mot saxerne (og anglerne), hadde imidlertid Charlemagne vesentlig større fremgang, og de som ikke bøyde seg og  konverterte til den katolske tro, ble hugget ned for fote. Det berettes at den katolske kriger i løpet av en eneste dag lot 4500 mann halshugges. Dog!... som den gode katolikk han var, så ble de selvsagt alle (tvangs)døpt før han lot hode rulle. Han viste derfor sitt storsinn ved å sørge for at alle sjeler kom "til himmelen". Karls innføring av kristedommen med sverdets makt pågikk med stor grusomhet hele 22 år til, helt fram til 804, før siste rest av saxerne  la seg på ryggen og ble Charlemagne og Pavens undersåtter.
Da hadde Charlemagne foretatt tvangsdeportering av en stor del av den saxiske befolkning, og erstattet dem med frankere. (Stalin gjorde jo det samme med befolkningen i de baltiske stater et millennium senere.) Samme metoder anvendte Charlemagne med hell også østover i områder som idag er Østerike, Ungarn, Slovenia og Kroatia.
933
793
793
772
787
793
811
814
772 til
773
Når du klikker på boka, så henter du fram litt av dritten som den kaolske kjerka har stått bak av av barbariske handlinger opp gjennom tidene.  Nedslakting av tusener på tusener av mennsker i sin guds navn. Antallet av groteske handlinger og barbariske  sanksjonert av den katolske kirke opp gjennom tidene er lang, og i lys av slike historiske fakta,  så blir talen til Olav Mueler et bevis på at kirken er et veritabelt galehus.
Charlemagne i gylden utgave med sitt bumerke nedenfor. Jeg har sett hans rustning i Aachen, og med mindre det hele var skryt, så hadde den plass til testikler som på en elefant. Til å grine av !
Moderne vikinger har laget seg en liten Ting plass, og prinsippet var jo en sirkel hvor de stridende etter tur,  sto i midten og famførte sin sak. Bilde har ref til Wikipedia side om det gamle nordiske ting.
"Germania"
Germanerne beskrevet av Cornelius Tacitus (ca. 56- 117 e..kr. ), Romersk senator og historiker.  Det er interessant å lese Tacitus beskrivelse av germanerne helt opp til Balticum, med antydlinger om at lenger nord var det enda mer barbariske stammer. Det må imidlertid bæres i minne, at Tacitus er belastet med samme holdning som de katolske  historieskrivere senere hen.
Gjør et klikk på pave John Paul II, og les hva han sa da han lå på dødsleiet... Vel, sant er det vel ikke, men uansett en artig historie
Et av spir-korsene på Borgund stavkirke i Lærdal. Bygget ca.1200, da paven for lengst hadde fått grep på landet, og kunne grafse til seg sin "tiende" - 10% til kjerka.
Legg merke til at korset er  "korset til Tempelridderne !"
Handelsrutene til "vikingene" - det skandinaviske folk - gir en klar indikasjon på hvorfor paven og hans maktapparat på død og liv ville bektige seg norden.
Her finner du flere kart.
Litt om de gamle gutta, deres skip og oppdagelser
Forsvarsvollen "Danneverk"
kan fortsatt sees.
Charlemagnes hånd-i-hånd felttog med paven begynte med at pave Adrian I i 773, ba han om om hjelp, da Lombarden i N.Italia var iferd med å innvadere pavens besittelser i det sentrale Italia. Han ble som kjent senere hen kronet til Romersk Keiser av Pave Leo III, den 25. des. 800, som takk for at han med sverd i hånd hadde lagt praktisk talt hele Europa under seg og det katolske åk.
Om massemord i kirkens navn skriver selvsagt ikke kirken noe om, men fortsetter forsatt med sin hykleriske framstilling om en god og fredlig kirke... med fromme, mumlende, onanerende, pedofile munker som helt overraskende - og ytterst brutalt - ble overfalt av blodtørstige barbariske vikinger... maken til grusomheter hadde man ikke tidligere sett. Munker og paven bør få slikt skribleri banket opp i et sted hvor sola ikke skinner. Her kommer litt av kirkens egne ord fra Lindisfarne:
- A little after that, on this day, June 8, 793, Vikings attacked the church on Lindisfarne island. The raiders hacked the monks to death or dragged them into the sea and drowned them. They were after the unguarded treasures of Lindisfarne's rich and beautiful sanctuaries.
- Many people had given the monastery silver and gold, some of them believing their souls could find peace through such gifts and the prayers offered because of those gifts. On the island were golden crucifixes and coiled shepherd's staves. There were silver plates for the bread and wine of mass and ivory chests ....
- When the Vikings left, all of this was either destroyed or bagged in the bottom of their boats. The monks lay dead around their altars.
- This was the first major Viking attack recorded in England. Few had even contemplated such a raid from the sea. That the first blow fell where it did shocked a people
who thought of the dead saints as powerful intercessors. Alcuin, the greatest scholar of the day, was an Englishman living in the court of Charlemagne. He wrote, "What assurance is there for the churches of Britain, if St. Cuthbert, with so great a number of saints, defends not its own?"
As we know, the Vikings had only begun. Over the course of the next two years, they were back for more easy pickings, attacking other wealthy religious houses. Their invasions were repeated for over a century. Eventually, when England had been bled of its wealth, the Vikings began to take the land, too.


Vel, det er selvsagt rimelig å anta at gamle Adrian I ble sjokka over det uventa angrepet fra sjøsiden, men som den sleipe rotta han var, så visste han selvsagt hvorfor det kom! Imidlertid, det problemet Paven, Charlemagne og alle kirkens lakeier med ett sto overfor, var at skandinavene slo tilbake ved å anvende sine utrolig avanserte skip. Den katolske kirke hadde lagt seg ut med et folk som var i stand til å forsvare sine guder og resten av sin blomstrende kultur, og det skulle faktisk gå rundt tre hundre år, før Norge ble beseiret av pavens lakeier... og det skjedde med hjelp av den norske opportunist og landssvikeren Olav Tryggvason. De første to - av kirken  gloriøst omtalte landsforødere;  Harald Hårfagre og hans sønn Håkon maktet det ikke.

Hva kirkens framstilling av vikingene angår, legger jeg her inn uttalelser fra William Fitzhugh, kurator ved Smithsonian Insitution, hvor han viser til senere utgravinger og forsking, som tilsier at vikingene på ingen måte var de lavpanneder barbarer som kirken betegner dem. (Jeg klarer ikke å la det være... jeg legge fram, nok en gang, hva den pensjonerte norske katolske presten - Mueller -  remjer ut av seg om våre gloriøse vikinger. Hvis du ikke logget inn hans katolske brek ovenfor, så trykker du HER per omgående. Dritten må leses!)Derimot, sier Fitzhugh, har vikingene hatt en betydelig katalytisk effekt på europas transformering gjennom vikingtiden (750-1050) fra å være feudale samfunn, til å bli en gruppe moderne nasjonale stater, og han sier bl.a.:

Well, one of the major problems in Viking studies is that we're biased towards the historical accounts-early chronicles that all came from the church centers or official reports to the kings or regional authorities. It's always been that way. Only in the past 20 years or so have archeological and other studies begun to provide information that fleshes out and in some cases contradicts or even replaces the historical record. These findings are giving us a totally different view of the Vikings. We see them archeologically not as raiders and pillagers but as entrepreneurs, traders, people opening up new avenues of commerce, bringing new materials into Scandinavia, spreading Scandinavian ideas into Europe. For instance, we see silk that originated in Asia appearing in archeological sites such as that at York . This contrasts sharply with the early accounts, which were all from Europe, were inevitably based on victims' reports, and were extremely one-sided.
Siden "The Viking Network. har mye bra informasjon om de gamle nordboere.
En del av hanseatenes komersielle verden
Skandinaver i østerled. I tillegg til hva som finnes under "ørnen med to hoder" (som er et Templar bumerke), anbefales følgende sider.
- Expedition Vittfarne

- History of Russia
Under Osebergskipet ligger noen videoer: som tar for seg vikingenes ferder, Imiidlertid bærer  de selvsagt preg av kirkens oppleste og vedtatte bilde av våre aner.
Under brosjen ovenfor, (i bronse med innlagt sølv)som er et eksempel på kunst fra rundt 500 - 600 i Skandinavia, finner du flere eksempler på vakkert arbeid fra våre aner, av kirken omtalt som "underutviklede" groteske barbarer.
More to come
773
800
793
AdrianI (Hadrian I) er den eldste paven som er valgt
Bak denne staute viking, finner du ei webside som tar deg med på en vandring i Åsgard... i våre guders verden. Forøvrig ei fenomenal webside, som gir utrolig mange fine linker !
en
fullstendig
tidslinje for nordisk historie finner du

HER
runer
Fjerten Bondevik. En oportunist som stiller i klasse med Hårfagre og Tryggvason
Chronology
Vikinger i Østerled
Birka ved Silkeveien
1,nov, 2014.  
Jeg er i ferd med å renskrive historien om våre aners etablering innerst i Biscaya under ledelse av  dansken, Bjørn Jernside. Et utrolig historisk kapitel. Bayona er utledet fra havnebyen de grunnla, som opprinnelig bar navnet Bjørnhavn!

Se foreløpig min 'Chronology' for året 800. Alt tyder vel på at vikinge tiden i meget stor grad dreier seg om en 'handelskrig', hvor skandinavene er blokkert fra tradisjonell handel over Rhine-Rhone?

Ad vikingenes opphav, finner du et meget interessant innspill fra signaturen 'Jostemikk' på denne siden.
Heimskringla