Demokrati . Toleranse og Meninger
Jeg er av den mening, at det er min demokratiske rett, IKKE å være tolerant overfor mennesker, når de i mitt hjem eller hjemland, ikke observerer min og mitt lands kultur (*),  sed og skikk, som opptrer provoserende, eller på noe som helst sett gjør meg opprørt gjennom en adferd som jeg finner frastøtende. (*)Resultatene av en periodes, et samfunns, en gruppes samlede åndelige og materielle virksomhet &  Holdninger, verdier og normer som er rådende hos en viss gruppe mennesker, i en organisasjon, en etat e l

Jeg er meg fortalt av personer innen vårt rettsapparat, at nær 70% av de som blir fengslet i forbindelse med særs grove lovbrudd i mitt opprinnelige hjemland Norge, kommer fra et innvandrermiljø som utgjør nær 20% av den totale befolkningen. Når jeg (i likhet med mange andre) peker på et slikt forhold, er det så absolutt ikke fra min side et uttrykk for en rasistisk holdning, Hva jeg peker på er statistiske fakta, som har en svært negativ innvirkning på forhold som gjelder enhver borgers sikkerhet og trygghetsfølelse. Likeledes belyser det en betydelig merkostnad for et lands borgere, i forbindelse med opprettholdelse av ro, orden og lovlydige forhold, samt landets sosiale standard . (For ikke å glemme hva innvandringen totalt koster det norske folk!)

Jeg mener, at dersom noen vil selge meg en tjeneste, en pakke tobakk, en avis eller hva som helst, må personen gjøre det på mitt språk i mitt hjemland. Det må være innlysende for enhver innvandrer til Norge, som ønsker å bo, ta varig opphold, og nyde de goder og den frihet som landet gir sine borgere, at personen ikke bare bør, men "sette seg ned" og lære norsk... og jobbe for å bidra til de sosiale goder som tilkommer dem Vil personen så til tross for tilbud om opplæring i det norske språk, slurre videre på sitt "urdu", så må hun/han reise tilbake dit hvor "urdu" er gjengs tale. Men, med den sidrumpede politiske handtering som Krekar saken har hatt, ser det slett ut for sunt bondevett i denne forbindelse, med tanke på at enhver rettsforhandling gir presedens i følgende saker av lignende art. En eller annen sa en gang, "Norge et pottittland".

Jeg anser floskler som "fargerikt fellesskap" og "berikelse for den norske kultur", i forbindelse med innvandring generelt, og især innvadrere som bevisst holder fast ved sin kultur og sitt språk fra det land de har valgt å forlate, i prinsippet for uakseptabelt. Det er ingen berikelse for en nasjon, at det vokser fram et mangfold av forskjellige "Urfukkistan" rund omkring i landet. Jeg er således overbevist om at Confucius hadde -og fortsatt har- rett, når han pekte på, at homogenitet og konformitet er to absolutt nødvendige elementer i et samfunn for å sikre fred og stabilitet. Det er simpelthen to sentrale elementer for at et folk og et land overhode skal kunne overleve som nasjon. Hva en misforståtte snillisme, som tydelig understøttes av et flertall av norske politikere, vil fører til på sikt, er en langsom men sikker nedbryting og ødeleggelse av "Mor Norge". Helt for jævlig! 


Drammen - min barndoms by - er i ferd med å minne om en basar i "Urfukkistan", med en stadig økende innvandrer andel i befolkningen.  Innvandrere fra et utall av land, hvor snillismen ikke råder... innvandrerer med hodet viklet inn i turban eller tørkler, ikledd lange flagrende serker som minner om min bestemorsmors påkledning i gammel underkjole, før hun kledde seg for å begynne dagens økt.
Trinne bondekoner fra Lier som drev torghandel på Bragernes, er byttet ut med innvandrere, som ikke forstår meg når jeg på drammensk sier, jævihaenbuntreddikkeråetkålhueåenkilopottiter. Og, da jeg spør, sjønneruikkevajæsiereller? så forstår de heller ikke det... men er hun asiat, så smiler hun blygt og skjuler munnen bak hånden når jeg går på "super'n" og handler der, hvor språk er unødvendig.

Jeg er av den oppfatning, at et lands borgere har et ansvar og en plikt til å bevare, og bygge videre på den kultur og de verdier som er nedarvet opp gjennom tidene. Hva våre forfedre bygget opp bør i anstendighetens navn bevares og behandles med respekt. Jeg ser ikke at flagrende serker og turban gjør det.

En respekt for vår kultur og våre forfedre, må for fanden kunne forlanges av enhver innvandrer til landet, og mangel på slik respekt bør føre til bortvisning, på samme sett som jeg vil forvise en innbudt gjest fra mitt hjem, dersom han/hun begynner å "ta seg til rette". Det samme krav må selvsagt også gjøre seg gjeldende overfor etniske nordmenn, som med totalt misforstått kjærlighet overfor sine medmennesker, støtter slik mangel på respekt for vår kultur fra en innvandrer.

I slik forbindelse, er det absurd å legge fram bruk av narkotika eller vonde opplevelser fra hjemlandet, som formildende omstendigheter for en innvandrer som forgriper seg på etniske nordmenn og/eller deres eiendom. Et rettsapparat som driver slik snillisme gjør seg skyldig i et groteskt svik mot folk og fedreland. To av tre meldte voldtekter er av utenlandsk opprinnelse skriver Aftenposten Vel, det er for jævlig... men dobbelt så jævlig er det, at slik innvandrer dritt ikke blir kastet på "hue og ræva" ut av landet per omgående... etter at de har sonet maksimal straff, selv om det koster landet betydlige summer å holde folk fengslet.
Men når jeg på toppen av det hele leser at det ikke er uvanlig at gjerningsmannen får bli ustraffet eller gis minimal straff, og dermed tillates å foreta nye voldtekter, har landets politikere skapt et galehus! Imidlertid, med personer som professor Unni Wikan på Statens lønnsbudjett, vil selvsagt slik grotesk "berikelse" av norsk kultur finne sted. Helt for jævlig!

Jeg finner det også langt værre en groteskt, at innvandrere gis en bedre økonomisk bistand enn hva som tilbys etnisk norsk ungdom. Uansett om det dreier seg om bistand til en start i livet, til eget hus og hjem, til å starte en forretning, lettere skatt og/eller avgiftsbelastning, eller å handle seg klær, så er slik prioritering absurd.

Jeg er av den oppfatning, at det ikke er behov for en hel kommune eller stat for å oppdra et barn, men at det derimot er behov for et par "oppegående" foreldre, som har evnen til å stå opp imot sitt barn, og gi det et rapp på "blanke messingen" dersom det ikke er istand til å forstå et nei. (Det faktum at der er utrolig mange foreldre som ikke er "oppegående" nok til å oppdra barn, er imidlertid kjernen i problemet med rabiate barn. Muligens burde slike barn gis retten til gi sine foreldre noen rapp? :-).

I utvidet forstand gjelder dette selvsagt også våre nye landsmenn, hvor et stort ansvar overfor den norske befolkning hviler på kommune og stat. Innvandrere som ikke forstår, eller vil forstå norsk rett og sedvane, må tildeles et kraftig smakk på "røven"... og hjelper ikke det, så må krapylet ut av vårt "hus" per omgående... tilbake til landet hvor det kommer fra, hvor deres avvikende adferd er akseptert. Eller? Var det kanskje nettopp avvikende adferd som gjorde at de måtte flykte fra, eller valgte å forlate sitt hjemland? :-(

Jeg anser det for absurd og totalt udemokratisk, at en eller annen etnisk minoritet i mitt hjemland påberoper seg visse fordeler og/eller særbehandling, og ofte tildeles slikt av stat og/eller kommune. Dette gjelder både  samer som påberoper seg eneretten til Finnmarksvidda, multeplukking og joiking,
sigøynere med caravan og villa i Holmenkollåsen, og selvsagt innvandrere med kommunalt betalte klubb- forsamlingshus, hvor de i stedet for å lære seg norsk, sitter og "joiker på urdu" og tukler med slikt som Mullah Krekar og mange helt ukjente "mullaher" sitter og tukler med rundt omkring i Norge, og som de også gjør i det meste av EU.  

Jeg mener at enhver som begår en forbrytelse og medgir at forbrytelsen er begått under innflydelse av en eller annen form for narkotika eller berusende middel, så bør det i seg selv føre til en betydlig skjærpet straff. Et rettsapparat som anser  påvirkning av narkotiske stoffer, eller grusomme opplevelser i det land de kommer fra, som formildene omstendighet, har meldt falitt. Forøvrig ser jeg det også slik, at enhver innvandrer som er gitt opphold i landet på kortere eller lengre tid, og som begår en forbrytelse, i tillegg bør forvises fra landet for all ettertid, i det øyeblikk straff er sonet. Basta! Kast krapylet ut!

Dersom jeg gir uttrykk for at jeg finner åpen demonstrasjon av homoseksualitet uakseptabelt, så er ikke det et utsagn preget av noen form for phobic neurosis, men simpelt hen min oppfatning. Jeg oppfatter homoseksuelle handlingerer som frastøtende, umoralske og samfunnsmessig nedbrytende. Det er min personlige mening og følelse rundt temaet homser og lesber... og en mening som jeg er berettiget å ha. En mening som jeg
er berettiget å kunne hevde dersom jeg blir spurt om mitt syn på den saken. Et forsøk på å tillegge meg diskriminerende holdning, dersom jeg legger for dagen slikt syn om seksuelle avvikere, og betegner deres handlinger som perverse, er selvsagt "på tryne'".
Selvsagt er jeg oppmerksom på, at "homoseksuell" adferd ofte observeses i faunaen - særlig blandt ungdyr - men de slår seg jo ikke sammen og lager  et stort nummer av sin avvikende seksualitet - de opptrer ikke i parader med sin seksuelle skavank, som skulle avviket være noe å skryte av.

Når jeg til eksempel mener at det er urovekkende at en store majoritet av eiere/ledere av internasjonal bankvirksomhet og massemedia globalt, er er sionister og/eller i tillegg påberoper seg å være jøder (som til tross for at de kun utgjør en liten promille av verdens befolkning) utgjør et urimelig og skremmende organisert makt, så er ikke det et uttrykk for rasistisk holdning. Hva jeg gjør, er å peke på et heller usedvanlig forhold, som bryter med all sannsynlighets beregning og statistiske lover. Et forhold som over hode ikke stemmer over ens med det Gaussiske teorem. Et forhold som er så skjevt, at med mindre der ligger helt utenforliggende forhold bak, vil en slik ufattelig skjev fordeling være umulig. (Med stolte tradisjoner fra matematikken via navn som Wessel, Abel, Sydow og Lie, bør det for enhver nordmann være vanskelig å "aksptere" et slikt avvik. Her
er det "mugler i osen" :-( ... og vel verd å huske er det, at det er penger som styrer vår verden; ikke politikere, som kun er pengemaktens nikkedukker.

Selvsagt vet jeg at der er mange som ikke liker eller ikke deler mine synspunkter, og det er en demokratiske rett å være uenig, men det endrer ikke på hva min mening er. Imidlertid, kom ikke med med rølp om at jeg toner rasistiske holdninger med mine meninger og synspunkter. Det er selvsagt absurd... Kom ikke her med skvalder om at det er forbundet med fordommer å holde fast ved de normer og verdier jeg vokste opp med.  Det er mitt lands  kultur du da forsøker å  tråkke på!

Postscriptum
Idag, hele 7.år etter at jeg skrev denne remja, leser jeg at selveste Dronning Margrethe av Danmark   går ut i pressen og deler mine synspunkter! Og, ikke nok med det! Praktisk talt hele det danske folk er enig med henn... og meg! :-) (Jeg har sendt takkebrev til Dronningen, med oppfordring om at hun rufser litt kraftig i sin familie i Norge.)       
-
Det er jo helt for jævlig at jæ må helt til Danmark for å finne en kongefamilie og et folk som verdsetter sin kultur, og tenker sunn fornuft, sånn som meg!

medio 2007
»Det er klart, at når et samfund modtager mange mennesker udefra, må man også stille det krav, at de forstår, hvor de er kommet hen. Vi vil gerne give plads, men de er kommet til vores samfund, og de kan derfor ikke forvente, at deres gamle samfundsmodel bare kan videreføres her i landet. De skal kunne gå i moske, når de gerne vil - det skulle bare mangle! - men når de begynder at gøre ting, som ikke stemmer overens med det store mønster i det danske samfund, må de indse, at den går ikke,«
Dronning Margrethe af Danmark