Jeg er av den mening, at det er min demokratiske rett, IKKE å være tolerant overfor mennesker, når de i mitt hjem eller hjemland, ikke observerer min og mitt lands kultur (*),  sed og skikk, som opptrer provoserende, eller på noe som helst sett gjør meg opprørt gjennom en adferd som jeg finner frastøtende. (*)Resultatene av en periodes, et samfunns, en gruppes samlede åndelige og materielle virksomhet &  Holdninger, verdier og normer som er rådende hos en viss gruppe mennesker, i en organisasjon, en etat e l

Jeg er meg fortalt av personer innen vårt rettsapparat, at nær 70% av de som blir fengslet i forbindelse med særs grove lovbrudd i mitt opprinnelige hjemland Norge, kommer fra et innvandrermiljø som utgjør ca. 10% av den totale befolkningen. Når jeg (eller andre) peker på et slikt forhold, er det så absolutt ikke fra min side et uttrykk for en rasistisk holdning, men jeg peke på statistiske fakta, som har en svært negativ innvirkning på forhold som gjelder enhver borgers sikkerhet og trygghetsfølelse. Likeledes belyser det en betydelig merkostnad for et lands borgere, i forbindelse med opprettholdelse av ro, orden og lovlydige forhold.

Jeg mener, at dersom noen vil selge meg en tjeneste, en pakke tobakk, en avis eller hva som helst, må personen gjøre det på mitt språk i mitt hjemland. Det må være innlysende for enhver innvandrer til Norge, som ønsker å bo, ta varig opphold, og nyde de goder og den frihet som landet gir sine borgere, at personen ikke bare bør, men "sette seg ned" og lære norsk. Vil personen så til tross for tilbud om opplæring i det norske språk, kvekke videre på sitt "urdu", så må hun/han reise tilbake dit hvor "urdu" er gjengs tale. Men, med den sidrumpede politiske handtering som Krekar saken har hatt, ser det slett ut for sunt bondevett i denne forbindelse, all den tid enhver rettsforhandling gir presedens i følgende saker av lignende art. En eller annen sa en gang... "Norge et pottittland".

Jeg anser floskler som "fargerikt fellesskap" og "berikelse for den norske kultur"
(*), i forbindelse med innvandring generelt, og især innvadrere som bevisst holder fast ved sin kultur og sitt språk fra det land de har valgt å forlate, for en absolutt absurditet. Det er ingen berikelse for en nasjon, at det vokser fram et mangfold av forskjellige "Urfukkistans" rund omkring i landet. Jeg er derimot overbevist om, at Confucius hadde - og fortsatt har - rett, når han pekte på, at homogenitet og konformitet er to absolutt nødvendige elementer i et samfunn som ønsker fred og framgang, og! ... at det er to sentrale elementer for at et land overhode skal kunne overleve som nasjon. Hva en misforståtte snillisme, som tydelig understøttes av et flertall av norske politikere, vil fører til på sikt, er en langsom men sikker nedbryting av hva som var norsk kultur.(*) Culture; The tastes in art and manners that are favored by a social group.

Drammen - min barndoms by - er i ferd med å minne om en basar i "Urfukkistan", med sin stadig økende innvandrer andel av befolkningen.  Innvandrere fra et utall av land, hvor snillismen ikke råder... innvandrerer med hodet viklet inn i turban eller tørkler, ikledd lange flagrende serker som minner om min mor påkledd i underkjole, før hun kledde på seg for å begynne dagens økt.
Trinne bondekoner fra Lier som drev torghandel på Bragernes, er byttet ut med små asiater, som ikke forstår meg når jeg sier jeg vil ha  "Enbuntreddikkeråetkålhueåenkilopottiter". Og, da jeg spør henne, "Sjønneruikkevajæsiereller?", så forstår hun heller ikke det... men hun smiler blygt og skjuler munnen bak hånden på asiatisk maner... og jeg drar på "super'n" og handler der, hvor språk er unødvendig. Berikelse av norsk kultur?

Jeg er av den oppfatning, at et lands borgere har et ansvar og en plikt til å bevare, og bygge videre på den kultur og de verdier de har arvet opp gjennom tidene. Hva våre forfedre bygget opp bør i anstendighetens navn bevares og behandles med respekt. Jeg ser ikke at flagrende serker og turban gjør det.
En respekt for vår kultur og våre forfedre, må for fanden kunne forlanges av enhver innvandrer til landet, og mangel på slik respekt bør føre til bortvisning, på samme sett som jeg vil forvise en innbudt gjest fra mitt hjem, dersom han/hun begynner å "ta seg til rette". Det samme krav må selvsagt også gjøre seg gjeldende overfor etniske nordmenn, som med totalt misforstått kjærlighet overfor sine medmennesker, støtter slik mangel på respekt for vår kultur fra en innvandrer.

I slik forbindelse, å legge fram bruk av narkotika eller vonde opplevelser fra hjemlandet, som formildende omstendigheter for en innvandrer som forgriper seg på etniske nordmenn og/eller deres eiendom, er intet mindre enn groteskt svik mot folk og fedreland. To av tre meldte voldtekter er av utenlandsk opprinnelse skriver Aftenposten Vel, det er for jævlig... men dobbelt så jævlig er det, at slik innvandrer dritt ikke blir kastet på "hue og ræva" ut av landet per omgående, etter at de har sonet maksimal straff. Og, når de på toppen av det hele får bli, og dermed tillates å foreta nye voldtekter, har man skapt et galehus! Men, med personer som professor Unni Wikan på Statens lønnsbudjett, må jo slik "berikelse" av norsk kultur finne sted.

Jeg finner det også langt værre en groteskt, at innvandrere ofte gis en bedre økonomisk bistand enn hva som tilbys etnisk norsk ungdom; uansett om det dreier seg om bistand til en start i livet, til eget hus og hjem, til å starte en forretning, lettere skatt og/eller avgiftsbelastning, eller å handle seg klær, så er slik prioritering absurd.

Jeg er av den oppfatning, at det ikke er behov for en hel kommune eller stat for å oppdra et barn, men at det derimot er behov for et par "oppegående" foreldre, som har evnen til å stå opp imot sitt barn, og gi det et rapp på "blanke messingen" dersom det ikke er istand til å forstå et nei. (Det faktum at der er utrolig mange foreldre som ikke er "oppegående" nok til å oppdra barn, er imidlertid et problem for seg. :-) I videste forstand gjelder dette selvsagt også våre nye landsmenn, hvor kommune og stat har foreldre ansvaret. Påberoper "innvandrer barnet" seg ikke å forstå nei på norsk, og dette er et faktum, til tross for tilbud om språkopplæring, så må det tildeles et kraftig smakk på "røven"... og hjelper ikke det, så må "barnet" ut av "huset" per omgående... tilbake til landet hvor det kommer fra, og  hvor deres avvikende adferd er tillært og akseptert. Eller?... var det kanskje nettopp avvikende adferd som gjorde at de måtte flykte fra, eller valgte å forlate sitt hjemland? ;-)

Jeg anser det for absurd og totalt udemokratisk, at en eller annen etnisk minoritet i mitt hjemland påberoper seg visse fordeler og/eller særbehandling, og ofte tildeles slikt av stat og/eller kommune. Dette gjelder både  samer som påberoper seg eneretten til Finnmarksvidda, multeplukking og joiking,
sigøynere med caravan og villa i Holmenkollåsen, og selvsagt innvandrere med kommunalt betalte klubb- forsamlingshus, hvor de i stedet for å lære seg norsk, sitter og "joiker på urdu" og tukler med slikt som Mullah Krekar og mange helt ukjente "mullaher" sitter og tukler med rundt omkring i Norge, som de også gjør i det meste av EU.  

Jeg mener at enhver som begår en forbrytelse og medgir at forbrytelsen er begått under innflydelse av en eller annen form for narkotika eller berusende middel, så bør det i seg selv føre til en betydlig skjærpet straff. Et retsapparat som anser  påvirkning av narkotiske stoffer som formildene omstendighet, har meldt falitt. Forøvrig ser jeg det også slik, at enhver person som ikke har vært borger av landet i t.eks. 5. år, eller som kun er gitt opphold i landet på kortere eller lengre tid, og som begår en forbrytelse, i tillegg bør forvises fra landet for all ettertid, i det øyeblikk straff er sonet. Basta!

Dersom jeg gir uttrykk for at jeg finner åpen demonstrasjon av homoseksualitet uakseptabelt, så er ikke det et utsagn preget av noen form for 'phobic neurosis', men simpelt hen min oppfatning. Jeg føler og mener at homoseksuelle handlingerer er frastøtende, umoralsk og samfunnsmessig nedbrytende. Det er min personlige mening og følelse rundt temaet homser og lesber... som selvsagt må ha rett til å mene at det syn jeg legger for dagen er diskriminerende. Vel, vi har alle rett til vår mening, men jeg ser lesber og homser som seksuelle avvikere, og anser deres handlinger som perverse. Selvsagt er jeg oppmerksom på, at "homofil" adferd ofte observeses i faunaen - særlig blandt ungdyr - men de slår seg jo ikke sammen og lager  et stort nummer av sin avvikende seksualitet - de opptrer ikke i parader med sitt seksuelle avvik, som skulle det være noe å skryte av.

Jeg mener at det er urovekkende at en store majoritet blant eiere/ledere av internasjonal bankvirksomhet og globale massemedi. De er praktisk talt alle sionister av khazar opprinnelse, som utgir seg for å være seg å være jøder av semittisk opphav. Denne sionistiske banden utgjør en liten promille av verdens befolkning, men utgjør en urimelig og skremmende organisert makt med en ultra rasistisk holdning. (Dette kommer jo klart fram bl.a. av det sionistiske Israels omgang med den palestinske befolkning!)  Hva jeg gjør her, er å peke på et heller usedvanlig forhold, som bryter med all sannsynlighets beregning og statistiske lover. Et forhold som over hode ikke stemmer over ens med det Gaussiske teorem. Et forhold som er så skjevt, at med mindre der ligger helt utenforliggende forhold bak, vil en slik ufattelig skjev makt fordeling være umulig. (Med stolte tradisjoner fra matematikken via navn som Wessel, Abel, Sydow og Lie, bør det for enhver nordmann være vanskelig å "aksptere" et slikt avvik. Her
er det "mugler i osen":-)  Imidlertid, der ligger jo et helt utenforliggende forhold bak denne skjeve maktfordeling; det er penger som styrer vår verden, og våre politikere er kun horer og rævslikkende lakeier i 'khazarjødenes' monetært system.

Selvsagt vet jeg at der er mange som ikke liker eller deler mine synspunkter, og det er deres demokratiske rett å være uenig, men det endrer ikke på hva min mening er. Imidlertid, å komme med rølp om at jeg toner rasistiske holdninger med mine meninger og synspunkter; det er absurd. Derimot vil jeg kjempe med nebb og klør for at du får beholde dine meninger om de tanker jeg har kastet fram.
Forøvrig, er det kanskje vel verd å se litt på forholdene rundt innvandring, slik de har utviklet seg i Sverige?
                       
Her kommer noen kjappe meldinger "Straight from the horse's mouth"... som døm sier borte i Junaiten... og opphavet
til det hele er, at jeg satt og leste litt om den jævla hesteræva med sleskt glis, som jæ har bilde av ute
på høyre flanke... hesteræva Mullah Krekar
Costa Blanca, Spania, i oktober 2007 (2016)
_________
   Jeg vil ikke kapitulere for en avgjørelse om å utlevere meg til Irak
  uansett hvem som tar avgjørelsen
Penger og Media
Seksuelle skavanker, Lesber
og Homser
Skjerpet straff,
og så på hue' og
ræva UT!
Særbehandling, joiking og
minoriteter
Oppdragelse, smakk på ræva, og hjelper ikke det, så kast driten ut.
Våre først, og så dem!
Slutt med å sy puter under arma på krapylet!
Respekter våre aner og vår kultur!
Drammen, et nytt Somalia med serk, tørkle og turban
Det "Fargerike fellesskap" og denslags floskler.
Cofucius har rett i dag som den gang.
Pottitland, og kvekking på "urdu"
Fengsel fulle av tunge forbrytere med innvandrer bakgrunn.
Retten til å si hva fean jeg mener om respektløse
innvandrere.
Du må få ha din mening, og jeg min MEN! jeg har rett
"Norske kvinner må ta sin del
av ansvaret for at de blir voldtatt, for muslimske menn finner jo deres påkledning provoserende. Norske kvinner må simpelthen forstå at de lever i et multikulturelt samfunn, og innrette seg der etter."
Unni Wikan
Professor i Sosialantropologi
Universitetet i Oslo, Blindern, 2001
FEIT MELDING !
Min gode venn Odd i Torrevieja, sendte meg vedstående melding om ræva Krekar, etter at jeg postet denne remja.  Meldingen forklarer sannsynligvis, hvorfor professoren ikke merker besøket av parasitten slik som hun opplevet det tidligere.
Beskytte seg mot parasitten kan man imidlertid, ved å montere et "reversert osmose" filter på drikkevannskrana... muligens?
Meg blir dere  ikke kvitt... for jæ krekar mæ inn gjennom tappekrana di!