Kronologien er selvsagt under kontinuerlig oppdatering og utvidelse. Bidrag mottas med takk! :-)
Kronologien er selvsagt under kontinuerlig oppdatering og utvidelse. Bidrag mottas med takk! :-)
 
 
Hva jeg har under arbeid her, er en kronologisk fremstilling av hendelser som har å gjøre med mine to sider om Vikingene og Tempelridderne.  (Begge sidene er under kontinuerlig utvikling, og jeg er selvsagt takknemlig for både korrektur og bidrag til sidene.)
Grunnen til at jeg begynte å samle litt informasjon og skrive ned noen tanker rundt Vikingene, var at jeg i mange år har funnet framstillingen om den såkalte "vikingtiden" - ført i pennen av den katolske kirke - lite troverdig. Mildt sagt.  mer korrekt er det vel å hevde at historien er et bevisst falsum.
Under en visit til Aachen, på en av mine lange sommer reiser, stiftet jeg på ny "bekjentskap" med slakteren Charlemagne (Karl den Store), og hans rabiate "samling" av Europa i oppdrag fra den Katolske kirke. Tanken om et samlet Europa og herredømme over den ganske verden  er således på ingen måte av ny alder, og interessant er det å notere at de som utformet dagens EU, tilhørte og tilhører samme organisasjon som vokste fram i fellesskap med Vatikanet den gang; Tempel Ridderne - Knights Templar - Knights of St. John - etc. ... fram til dagens Malteserorden - Frimurer Losjer -  New World Order - FN -  WWF - WB - Rotary etc, og framfor alt,  den Zionistiske beveglse og dermed de internasjonale bankier familiene med Rothschild som den grå eminens i det hele.
Charlemagnes herjinger og nedslakting av "vikingenes" slektninger i syd -Saxerne- er et groteskt stykke kirke historie som minner mye om Stalins metoder mange år senere. Våre nordiske aner hadde et rikt handelssamfunn og en blomsternde kultur som pavemakten selvsagt ønsket å slå kloa i, men "vikingene",  var pavens slakter ikke i stand til å nedkjempe. Et faktum som er verd å dvele ved,  for i motsetning til kirkens fremstilling av det norrøne samfunn, så var det et meget avansert, rikt og mektig samfunn som forsvarte og kjempet for sin kultur der nord, og mitt besøk i Aachen fikk meg til å begynne å grave litt i den europeiske historie, ført i pennen av den Katolske kirke. (Jeg graver fortsatt.)
Imidlertid, med hjelp av bestikkelser, økonomisk makt og  landsforedere som, Harald Hårfagre, Olav Trygvasson, Olav den Hellige og tilsvarende slimåler i Danmark, klarte den katolske kirke tross alt  å slå kloa i både Danmark, Norge og Sverige, et par hundre år etter at Charlemagne tapte sitt siste store angrep på norden i 811. Triste greier, og ikke mindre enn  groteskt er det, at slike landsforædere framstilles i norsk historie som historiske helter. Det kan ikke tyde på annet enn at skyggen bak det katolske maktapparat fortsatt utøver sin makt også i lille Norge, tusen år etter at de tilintetgjorde vår kultur.
To år etter sitt siste storangrep på norden er Charlemagne død, men kirkens brutale angrep har klart endret det skandinaviske samfunn. Gjennom de 40. år som de hadde kjempet mot frankerne, var det bygget opp en formidabel militær makt i norden, fordelt på mange selvstendige høvdinger. Når så  det frankisk-katolske imperium går i oppløsning med Charlemagnes død, hva er da mer naturlig for "vikingene"  enn å slå til mot fienden? Odin! 
Europa preges  i stor grad av "vikingene" i perioden fra Charlemagnes død i 814 og og fram over de neste 250 år... i langt større grad enn hva våre historiebøker forteller, noe som langsomt gjør seg klart synbart for meg, etter hvert som jeg  samler informasjon fra dette tidsrummet. Hvem har til eksempel hørt om nordmennenes erobring av alt frankisk  land innerst i Biscaya i år 840 og forble "nordisk" i nesten 200 år? Hvem vet at Bayonne opprinnelig het Bjørhavn?
I 1095 roper pave Urban II til det første korstog. Det dreier seg om å befri Jerusalem fra muslimer sier historien. Bringe den hellige land tilbake på rettroende kristene hender. Haleluja! Men realiteten var selvsagt en helt annen. For det første er det ingen operasjon som gir større muligheter til fortjeneste enn nettopp en krig, og for det andre er det et faktum at datidens muslimske verden var vesentlig rikere og mer avansert enn den kristene europeiske. Der var det mye å krafse tak i. (I så måte har intet endret seg. Den anglo-amerikanske invasjon av Iraq er kun et av mange eksempel på det. Israel sine vedvarende groteske overgrep likeså.
Ferden til  Sigurd Jorsalfarer - med 55 skip!! - gir et klart bilde av hvor innbringende et røvertokt i guds navn med pavens velsignelse kan være. (Forøvrig en klar parallell til dagens amerikanske og zionistiske overgrep i Midtøsten) Da Sigurd var i Jerusalem, var organisasjoner som Hospitalers og Templars under dannelse. Korset øverst til venstre er fra Borgund stavkirke. Det nederste er bumerket til templar banden.

Jeg tror ikke på tilfeldigheter, og krefter som var aktive i Charlemagnes tid, er fortsatt aktive idag. Målsettingen er den samme; erobre alt.

Med begrepet "vikinger" eller "normenn" mener jeg svensker, dansker og nordmenn,  som alle var nær beslektet med de andre folk langs sydvest kysten av Østersjøen, så som saxere og  anglere. De hadde felles kultur og språket var ikke vesentlig mer avvikende mellom de forskjellige befolknings grupper (stammer) i Skandinavia og de andre nord germanske stammer, enn hva som er tllfelle innen dagens Skandinavia.

 
  417 -  ? Merowinger. "Kongeslekt" som grunnla/dannet det frankiske riket og sitter med makten fram til 751, da Karlowingene overtar. Den første merowinger, Merowech, levde rundt 417, og omtales som en prektig mann med langt blondt hår. Hans sønn, Merowech d.y, ble utropt til frankernes første konge i 448.  Merowingernes hovedsete ble/var Paris. Historien forteller at merowingerne alle hadde en føflekk formet som et rødt kors, enten mellom skulderbladene eller over hjertet.. Hmm?... Opprinnelsen til Tempelordenens bumerke? Der ligger mye mystikk rundt denne slekten som tilskrives overmenneskelige krefter og evner. De blir omtalt som kongene med langt hår, og de ses mer som yppersteprester enn konger i ordets rette forstand. I 1939 ble det i Sutton Hoo, Suffolk, England, funnet mynter fra Merowingerne. De bærer preging av et likebenet kors identisk med templar korset. Merowingerne praktiserte flerkoneri og fortsatte med det også  etter at den katolske kirke gjorde sitt inntog i Frankrike. Dette til tross for kirkens mange protester beholdt merowingerne sitt harem.Chlodwig I er den mest berømte av slektens konger. (Regjerte fra 481 til 511) Han lot seg døpe til katolikk, slo lag med paven og la under seg det meste av vest Europa. Han nedkjempet også Vestgoterne, som vel aldri bøyde seg for den katolske tro.. Riket falt imidlertid fra hverandre ved hans død. Chlodwigs lag med paven innebar en hemmelig pakt hvor Vatikanet ikke bare støtter Clodwig og gir han tittelen Romersk Keiser, men at denne tittel kun kunne tildeles  hans etterkommere. Hmmm? Som kjent bryter paven denne pakt ca. 300 \r senere ved å tildele Karl den Store denne tittel. Er spiren til Tempel ridderne å finne her? Selv om dette ligge 1200 år tilbake i tiden, så er saken ikke ute av verden. For Prieurè de Sion, er saken den at den eneste adel som finnes er av vestgote-merowinger opphav den eneste.!

  700 -  Høvdingsetet Borg (ca. 600 - 800) i Lofoten, viser handelsforbindelse med Syd Europa og nord Afrika. Dette er  et klart bevis på at selv nordmenn helt i nord drev utstrakt fredelig handel med land nede i Middelhavet, lenge før den maktbegjerlige katolske kirke satte inn sine blodige angrep i Europa med hjelp av franker kongen Charlemagne/Karl den Store.

  751 -  Karolinger, (Arnulfinger, Pippiniden). Stamfar til konge/keiser slekten er biskop Arnulf av Metz (d. 641) Den mest  kjente av denne slekt er selvsagt Karl den Store el. Charlemagne på fransk. Den første konge over hele Frankrike av denne slekt er Pippin den yngre, som krones 751.Som tilfelle er i svært mange adels og kongeslekter i Europa, er opphavet til denne slekten knyttet til det katolske makt apparat.

  772 -  Charlemagne (Karl den Store) starter sin blodige brutale herjing i Europa for pave Adrian I. Målet er å legge hele Europa under seg og paven. Danskene  forsvarer nordens sydflanke med hell, men saxerne hugges ned og tvangsforflyttes. Karl den Stores krig mot saxerne går fra 772 og fram til 804. En innføring av kristendom med utrolig  brutalitet over 32 år. Det saxiske samfunn var i alle henseende identisk med det danske, svenske og norske, både med hensyn til struktur, religion og kultur. Språkmessig var de ikke mer adskilt enn hva de  nordiske språk er per idag. Et groteskt kapittel i den katolske kirkes historie. Det medførte dødsstraff å misakte enhver av kirkens påbud. Til eksempel det å spise kjøtt i fastetiden. Under hele denne tiden angrep Charlemagnes hær selvsagt også "vikingenes"  sydflanke i Danmark.

  785 -  Charlemagne tilintetgjør den frisiske flåte. Dette har med stor sannsynlighet hatt en svært negativ innvirkning på handel/forskyning av varer til og fra Skandinavia. En parallell finnes i Norges forsyningssituasjon under Hanseatenes tid i Norge, da Hanseatene ved en anledning stoppet frakten av korn til Norge da kongen nektet å tildele dem ytterligere privilegier. Etter hvert som korn kammer løp tomme og hungersnød ble et faktum, måtte kongen gi etter. Utradering av den frisiske flåte kan ha hatt lignende virkninger.

  787 -  Det første registrerte danske "viking" motangrep, rettet mot pavens besittelser i England. Forbausende er det at det tok så lang tid, men problemet lå vel i det faktum atdet tok tid å danne en felles front? På den annen side kan der selvsagt ha vært motangrep fra "vikingene" før dette tidspunkt uten at det er registrert i den katolske kirkes historie. Forøvrig er det viktig å merke seg at det er lite eller intet som skiller eiendom hva kirke og adel angår. Biskop og jarl eller hertug etc. er svært ofte en og samme person, eller der er blodsbånd mellom pave, biskop, konge og adel. Således er angrepet mot Lindisfarne i realiteten ikke et angrep på en fredelig navlebeskuende samling munker, men mot maktapparatet som "vikingene" forsvarte seg og sin kultur mot.

   793 -  Norske vikinger går til motangrep mot pavemakten med sitt tilslag mot Lindisfarne, og danske vikinger gjør tilsvarende angrep i  Northumbria. Over de neste hundre år foretar de over tredve slike tokter hvert eneste år, med noe avtagende tendens, de neste vel hundre år. Imidlertid var det den katolske kirke som gikk av med seieren ved hjelp av vikinger som de  kjøpte med økonomiske midler og løfter om makt og rikdom, på samme sett som politikere lar seg kjøpe av kapitalenmakten i dagens samfunn. I likhet med politikk, er makt også ei hore.

  800 -  Charlemagne blir kronet til Romersk Keiser av Pave Leo III, den 25. des. Viktig er det å notere seg at det er paven som kroner han. Han kroner ikke seg selv som Napoleon senere gjorde. :-0

  811 -  Siste store angrep fra Charlemagne mot vikingene, og grensen mot Franken ble etablert langs elven Eider.  Pavemakten har på dette tidspunkt forbitret kjempet, med hjelp av sin bøddel Charlemagne, å tilrive seg de nordiske land, og i realiteten utviklet den såkalte viking tiden. Det er da ikke annet enn å forvente at herjingene mot den katolske verden tiltok i årene som kom etter at Charlemagne forsvant. Arvtager til Charlemagnes rike var Ludwig den Fromme. Ved avtalen i Verdun (843) delte Charlemagnes Romerske rike seg i 3. deler under tre herskere, Lothar(d.855), Ludwig(d.876), Karl(d.877).

  812 -  Viking flåte observeres i Middelhavet utenfor Perpignan.Dette iht til fransk historie.

  814 -  Charlemagne dør, og hans samlede Europa, som i realiteten var et enevelde, begynner å bryte sammen. Deles opp i øst og vest Frankrike samt Lothringen/Italia

  816 -  Vikinger kjemper mot maurere i nord  på den Iberiske halvøy, sammen med kongen av Navarra. Dette iht til fransk historie.  Motivet må gjerne ha vært som rene leiesoldater/hær, men samtidig så er det klart at skandinavene drev en utsrakt handel med land i middelhavet, og Bjørn Jernsides opprettelse av handelsrute over Ebro bare få år sebere, tyder på at der lå handelspolitiske motiver for handen.

  840 -  Vikinger, ledet av dansken Bjørn Jernside angriper det frankiske riket på elven Adour som munner ut ved Bayonne. Området Gascony nord om Pyreneene er  under full  kontroll av vikingene i 844.  "Bayonne" het opprinnelig "Bjørnhavn". Innen 845, var alt land innerst  i Biskaya sør om Gironde helt og holdent under dansk kontroll. Danskene (Skandinavene) begynte så sine angrep på det frankiske riket fra nord, for å svekke frankernes front i syd. Resultatet er at franker kongen Charles den Skallede, avstår alt land sør om Garonne. Området opphører deretter å bli omtalt i frankiske analer. Bjørn tvang deretter kongen av Navarra til å gi han rettigheter til å nå elvene Ebro og Tortosa. Det hele dreier  seg om å skape en annen handelsforbindelse med Middelhavet enn Rhine-Rhone  aksen. Vikingene går så løs på herskeren i Constantinopel, som må bite i gresset. Svenskene angriper fra øst og dansker/nordmenn fra vest. Samtidig! En utrolig synkronisering av to styrker, og krigskunst av ypperste klasse. Den Bysantinske hersker inngår en avtale som går ut på å føre all  handel vekk fra Rhone og over til Ebro som er vikingenes rute til  Middelhavet. Grunnen til at Gibraltar ble vraket som handelsrute, var sannsynligvis at stredet var behersket av maurere/arabere. Vikingene   beholder makten i Biscaya helt fram til 982. Mer enn 140 år! Det er folket i nord som den katolske kirke omtaler som barbarer og mer eller mindre mentalt underutviklet, som jeg her skriver om.

  863 -  Vikingene tilintetgjør frankernes viktigste handels sentrum på Rhinen, Dorestad i Frisia. (1:0 til vikingene!!! :o) Dette som et ledd i å styrke sin egen handelsvei  fra innere Biscaya via Pamplona og ned elven Ebro til Middelhavet. På denne tiden setter forøvrig vikingene inn erobringstokter i stor  skala, og der kan nevnes erobringer av Northumbria, Mercia, Frisia, Aquitaine, Bretagne og Normandy, som alle bærer historiske merker etter nordmennenes/vikingenes invasjoner, bosetting og handel.

  866 -   Kongedømmet Jorvik - York - bli  etter hvert et betydelig  handelssentrum i vikingenes hender.

  885 -  Vikingene angriper og plyndrer Paris. I prisippet ligger franker riket på dette tidspunkt helt på ryggen, og det er vel fornuftig å anta, at uten bistand fra den sleske overløperen "Rollo" Gange Rolv, og sikkert flere med han, så hadde Europa vært fri for kvekkende frosker :-)  Uansett, det er aldri for sent å slå tilbake mot folk som støtter opp under paven og hans menn :o) Ved Tor og Odin! :-)

  900 -  Harald Hårfagre samler det meste av Norge. Viktig er det å ha for seg at historien fra denne tiden primært er skrevet av "den katolske kirke", og dermed heller subjektiv

  911 -  Gange Rolf blir adlet av den franske konge, Charles the Simple,  og får området, som i dag bærer navnet Normandie. Som motydelse lar rævslikkeren seg kristne, og går i kongens  tjeneste med forsvar av  Frankrike mot angrep fra andre skandinaver. Slu type. Hans etterkommer, Hertug William, dukker jo som kjent opp i England etter slaget ved Stamford Bro, og nedkjemper den engelske kongen, Harold Godwinson (opprinnelig nordmann). Det var  som som nedkjempet Harald Hardrådet.

  933 -  Haakon (den gode) Adalsteinfostre Haraldson vender tilbake til Norge fra kloster opphold (indoktrinering) i England, for å innta plass som konge etter sin far. Hans forsetter om å innføre "kristendommen" i Norge dropper han, og velger å leve videre med sin åsatro. 1:0 til Odin og Tor.

  941 -  Vikingene angriper Constantinopel

  947 -  Eirik Blodøks velter inn over England og tar tilbake York - Jorvik

  965 -  Harald Blåtann konverterer til katolisismen.

  982 -  Grønland oppdages av Erik Raude. Vikingene mister makten i Biscaya.

  986 -  Bjarni Herjolfson er, iht islandsk saga, første islending som ser Amerika. Han hadde kommet ut av kurs, og visste ikke hvor han var. Ei heller kunne han si hvor han hadde  vært da  han kom hjem, men som god navigatør kunne han gi informasjon videre om hvor landet lå. Hmmm... :-)... og så kommer han Leif inn i bildet.

  995 -  Olav Trygvason har gått over til den katolske tro (les; gått i pavens tjeneste), og starter sin innføring  av monoteismen i Norge  med rabiat vold. Han kom fra England med en  rekke skip sies det, og hadde selvsagt pavens menn med seg. Han gikk i land på Moster. Ca. 35 år etter, var Norge offisielt et kristent land, og paven kunne kassere sin tiende fra det norske folk.
1001 -  Leif Eirikson gjør første landgang og der etableres bosetting i  Newfoundland, near L'Anse aux Meadows.

1015 -  Olav II Haraldson blir det nye forente Norges første konge.

1016 -  Danskekongen, Knut den Store, regjerer i England fram til 1035. Men krangel blant arvingene gjorde at videre regjering gikk til helvete. :-) Han tar Norge i 1028
.
1032 -  Keiser Konrad II tar Burgund i besittelse som arv. Består siden 461, og var tidligere kongerikene øvre og nedre Burgund.

1050 -  Hedeby el. Haithabu, (nordisk handels sentrum nær den frankiske grense) blir tilintetgjort. Av dansker og nordmenn?, som et resulat av intern krangel? Eller var det et ledd i en plan som gikk ut på å styrke frankiske interesser i handelen på Østersjøen. Overta skandinavernes handel østover? Mye tyder på det.


1054 -  Splittelse mellom den Romerske og Gresk Ortodokse kirke.

1066 -  Slaget ved  Stamford Bridge, hvor Harald Hardråde møter sin bane, i sitt forsøk på å (gjen)erobre England. Regnes ofte som slutten på viking tiden. Hertug William av Normandie, dukker jo som kjent opp i England etter slaget ved Stamford Bro, og nedkjemper den engelske kongen, Harold Godwinson (opprinnelig nordmann), i slaget ved Hastings,  og blir den  første Norman konge av England. Ut med Anglo-Saxere.

1070 -  Rabbi Rashi grundet en skole for Thalmud og esoteriske studier som hadde sitt sete ved hoffet til Greven av Champagne siden 1070. Interressant er det at denne greven er en sentral figur i opprettelsen av både Templar odenen og zisterzienser ordenen. Han var en av datidens rikeste menn, og ble medlem av Templar Orden i 1024. Hva gjør en katolikk med en jøde i hoffet?Se 1024

1071 - 
Jerusalem erobres av Seljuk tyrkere. Seljukene var i ferd med å invadere Grekenland, og keiseren i Byzantium anmodet på dette tidspunkt paven i Rom, Urban II, om hjelp. Paven så muligens her fordeler for  egen maktposisjon med å starte sin hellige krig mot muslimer få år senere, for dermed å kunne gjenforene den romerske og gresk ortodokse kirke, som ble splittet i 1054.

1090 -  Bernard av Clairvaux kommer til verden. Han er av slekten Burgund, og kommer til å spille en viktig rolle i Europas utforming. Han danner Cistercianer bevegelsen, og er helt sentral i dannelsen og utformingen av Templar ordenen, som vel i prinsippet må sies å være cistercianere. Det er ingen tilfeldighet at Portugal blir et sentralt område for templar ordenen, i.o.m. at Portugals opprinnelse begynner  med en person av samme slekt, Henrique av Bourgogne (Burgund)

1093 -  Henrique av Burgund blir tilsatt å styre provinsen Portuscalem (senere Portugal) (her mangler jeg vesentlig informasjon)

1095 -  Pave Urban II roper til korstog for å "befri" Jerusalem fra muslimsk "okkupasjon".

1099 -  Det første korstog starter, primært bestående av frankere. I løpet av et par hundre år, skulle det bli ikke mindre enn 11. korstog fra Europa til det hellige land. Det hele
minner styggelig om alle kriger som de internasjonale bankiers og Kirken har ført og fører bå basis av kommunisme fare og muslimsk terror fare siden den siste verdenskrig. Penger og makt.

1099 - Zion Ordenen (Sion) grunnlegges av Gottfried av Bouillon (Greve av Verdun og Antwerpen 1076 / hertug av Niederlothringen 1088 / Konge av Jerusalem 1099) Gottfried er av merowinger slekt.Stormester av Zion Ordenen i år 1100 er Balduin I (Greve av Edessa 1098) Han er også av Merowinger ætt. Balwin (Balduin) er kongen som Sigurd Jordsalfar treffer og kjemper sammen med under sitt besøk i Jerusalem ca. 1111/2.  

1103 -
Det frankiske kongeriket Jerusalem grunnlegges. Gottfried av Bouillon blir første konge. (Han var hertug av nedre Lothringen i dagens Belgia.) Hans bror Balduin ble greve av Edessa. Senere konge av Jerusalem.


1104 -  Greven av Champagne gjør et møte med medlemmer av fransk høyade (Merowinger vesentlig?), hvorav en nettopp var kommet tilbake fra Jerusalem. Med i møtet var innflydelsesrike navn som Brienne, Joinville, og Chaumont. Med i møtet var Lensherre Andrè Montbards. Kort etter møtet reiste Greven selv til Jerusalem, og kom tilbake i 1108, da han sluttet seg til "Militia Christi" som er det opprinnelige navn på Templar ordenen. Han gjorde en ny reise til Jerusalem i 1114 og vendte tilbake året etter.  I 1914 skjenker han land og midler til Bernard av Clairvoux for bygging av klosteret i Clairvoux. Interessant er det å merke seg at Zisterzienser bevegelsen som var tilnærmet bankerott i 1112 nå begynner en utrolig oppsving. Under Bernards ledelse vokste det fra et dusin nye kloster i de nærmeste årene, og i 1153 talte ordenen mer enn 300 kloster, av hvilke Bernard selv  opprettet hele 69. !!! Dette er en ekspansjon som kun Templar ordenen kan vise maken til på samme tid. Men, de er jo knyttet sammen med de samme personer og forbindelsen til Jerusalem (pengebingen?). Hmmm?

1107 -  Eirik den Gode, konge av Danmark, drar på pilgrimsferd til Jerusalem.

1110 -  Sigurd Jorsalafarer drar på tur til Jerusalem. Magnus Barfots to sønner, Sigurd og  Eystein regjerer Norge sammen, inntil det blir besluttet å gjøre et korstog, som Sigurd ble satt til å  lede. Han var da 19. år gammel, og seilte med en flåte på 55-60 skip, den vestlige rute via Gibraltar. Han ankom det hellige land på et tidspunkt da Acre var ved å falle under en beleiring av en Saracener  flåte. Den trakk seg tilbake da de ser Sigurds flåte stevne inn. Kong Baldwin av Jerusalem (eller Acre?) ber Sigurd bli en tid, for å ta del i gjenerobringen av det hellige land. Sigurd svarer ja, og at det var   derfor han var kommet, men også for å besøke hellige steder. Sigurd kjemper med Baldwin når de seirer i Sidon. Han får med seg ei flis av "korset" når han vender nesa hjemover igjen i 1110. Men i tillegg  hadde det jo  vært mange røvertokter underveis, så han kom jo hjem med litt mer enn flisa kan vite. :-)

1118 -  Knights Hospitalers, eller Knights of St. John, orden med kriger munker, blir grunnlagt med hovedsete  i Jerusalem. Opprinnelig en orden som tok hand om  hospital / overnattingsbehovet i Jerusalem for pilgrimmer. Den utviklet seg imidlertid raskt til en militær og kommersiell makt organisasjon (som vel var opprinnelige plan) og var i så måte en rival til Templar organisasjonen som grunnlegges åtte år senere. Knights Hospitalers har skiftet navn opp gjennom årene etter at de måtte forlate Jerusalem (el. rettere sagt Acre), og eksisterer i dag som Knights of Malta. Templar Organisasjonen hevdes også å være grunnlagt dette året. Se 1128.

1120 -  Greve Fulko av Anjou blir medlem av Templarorden.

1124 - 
Greven av Champagne tiltreder Templarorden. Han er en av Europas desidert rikeste menn på denne tiden. Dette er interessant, da greven i et brev til han fra biskopen av Chartres skriver om grevens planlagte reise til Jerusalem i 1114, og at han har sluttet seg til organisasjonen "Militia Christi" som er Templarordenens opprinnelige navn. Mye tyder på at organisasjonen var dannet allerede i 1112. Forøvrig var i det minste tre av de opprinnelige riddere (inklusive de Paynes) i slekt og tjente under Greven av Champagne. Det var denne greven som i 1115 skjenket land og midler til Bernard for opprettelse av Zisterzienser klosteret i Clairvaux. En av de opprinnelige "ni riddere" - Andrè de Montbard - var onkel til Bernard. Se forøvrig en link fra Templars  til den jødiske tro under 1070.

1127 -
Templar Ridderne vender tilbake til Frankrike? Samtidshistorikere nevner imidlertid intet om heroisk optreden fra de 8-9 franske riddere. Ei heller om Templar ordenen overhode. Så kan man jo spørre seg om begynnelsen av historien overhode er et faktum. Er den kanskje et falsum diktet opp av Paven/Vatikanet? For hva i all verden kunne uansett 9. fattige riddere utføre med hensyn til å sikre ferden for pilgrimmer?

1128 -
Knights Templar, den væpnede munke-ridderorden blir offisielt opprettet under "Synoden av Troyes". Opprinnelsen er, Hugues(Hugo) de Payns, (bundet til Merowinger slekten gjennom familiene Chaumonts, Gisors, Paynes og Saint-Clair) som reiste til Jerusalem sammen med 8. andre franske adelsmenn(1118/9).Deres "hovedsete" i Jerusalem var i ruinene av hva som ble antatt å være Kong Salomons tempel. Her av kommer  "Tempel Ridder". Bernard av Clairvaux var tydligvis en meget sentral person i dannelsen av Tempelridder  organisasjonen, og de var vel dermed også i realiteten  Circestianere (1128/9). Det var Bernard av C. som  var sentral i utformingen/formulering av  ordenens regelverk. Templar ordenen ble også formelt godkjent av paven dette året (traktat/synode fra Troyes av 1128). Allerede i 1139 hadde Templarordenen ansamlet store verdier og eiendommer gjennom hele Europa! Ordenen hadde tre distinkt forskjellige klasser; sergeants, priests and knights. Kun knights som sverget alle tre eder; total avkall på eiendom, sølibat og absolutt troskap overfor organisasjonen, hadde retten til å bære den hvite kappen med rødt bumerke (se 1146). (Circesianer ordenen er en  munkeorden som fortsatt eksisterer.) Bernard var av den franske adelsslekten Burgund, og Henrique av Burgund  blir satt til å styre provinsen Portuscalem. NB! I.h.t. historieskriveren Wilhelm av Tyrus sine nedtegnelser fra midten av 1100 tallet, dannes Tempel Ordenen allerede 1118/19. Hugo de Payns er etter hva jeg kan se av Merowinger slekt! Imidlertid er det mye som er uklart rundt Templar Ordenens eksistens i disse tidlige årene (før 1128), En datidens kronist med navn Fulcher av Chartres, nevner overhode ikke ordenen og/eller deres oppofrende heltemodige beskyttelse av pilgrimmer!

1139 -  Pave Innozenz II  (Han var tidligere Zisterziensermunk fra Clairvaux og elev av Bernard - se 1026) Innozenz bestemmer at Templar ordenen ikke er underlagt noen geistlig eller annen jordisk/adelig makt, men kun er underlagt Paven. Altså er banden fri for innblanding fra enhver  konge, fyrste og abbed. Organisasjonen var dermed i realiteten  et autonomt internasjonalt rike i seg selv, helt uten uten grenser!

1146 - 
Templar ordenen overtar det berømte røde korset med åtte tagger som sitt bumerke (klokorset). Dette året følger de - med sitt nye bumerke på sin hvite kjortel - Kong Ludwig VIII av Frankrike på det andre store korstoget.

1146 -  Det andre korstog. Ledet av franskekongen Ludwig VIII

1149 -  Templar ordenen mottar sine første donasjoner i Portugal.

1150 -  Lisabon blir erobret fra araberne med god hjelp fra Tempel riddere. Eller, kanskje er det mer korrekt å si at Portugal ble grunnlagt og erobret av Templar banden, som røvet landet fra maurerne. Helt klart er det at Templar soldatene spiller en sentral rolle i erobringen av landområder som lå under maurernes herredømme, og som fører fram til dannelsen av  hva vi idag ser som Portugal.

1153 -  Bertrand de Blanchefort , en adelsmann fra Languedoc blir Templarordenens 4. stormester, og inehar denne posisjon fram til 1170. Han tok over etter Andrè de Montbard, og er den som bygget opp og ut ordenen til en veldrevet, velorganisert og disiplinert organisasjon.

1151 - 
England erobrer Aquitanien ca.1150. Kyststrekket fra Garonnes utløp i Biskaya og ned til dagens grense til Spania var i engelske hender i ca. 300 år fram til 1453 da området gikk tilbake til Frankrike ved utgangen av 100-års krigen mellom de to land (1338-1453 med noen avbrudd). Området var i "vikingenes" hender fra 845 til 982.

1159 -  Hanseater Forbundet grunnlegges (Lübeck grunnlegges og blir "hovedsete".) "Hanse Theutonicum", et handels og makt forbund som kom til å ta en dominerende og kontrollerende posisjon i Europa gjennom de kommende 500 år. I likhet med Templar Ordenen, fremstår vel Hanseatene som en fredelig "gudfryktig" organisasjon, som takker sin fremgang og makt gjennom hardt harbeid og foldede hender. Realiteten er selvsagt en helt annen. Hanseatene opererte med bestikkelser, bedrageri, mord, drap, sjørøveri og reprisaler avenhver art for å oppnå og bevare sine privilegier, og uttrykket "hensikten helliger midlet" betegner deres vei mot maktens tinder. (Jeg anbefaler som god lesing, "Zu Zeiten der Hanse" av H.J.Kürtz, som jeg vet er oversatt til norsk.) Deres makt var (og er vel fortsatt) enorm. Et broderskap (en orden) som i sin oppbygging var (er) som alle makt organisasjoner, så som Frimurerorganisasjonene og deres mange "avleggere". En pyramide skjermet for enhver innsikt fra utsiden, og  innsikt oppover i maktaparatet for de som tilhører organisasjonen. Således synes organisasjonen å være uten sentral ledelse. Tilsynelatende kun et velsmurt brodersakap uten sentral styrelse, og Hanseatene var (er) i alle henseende identisk med Templar organisasjonen i sin modus operandi og oppbygging. Legalt sett var Hanseater forbundet såles ingen separat "juridisk person". Derimot så og si en mangearmet blekksprut uten angripelig kropp og hjerne. Genialt! Hanseatenes "kontor" i byene Bergen, London, Nowgorod og Brugge dannet senter i deres virksomhet. Muligens er det også Hanseatene som står bak opprettelsen av den Teutoniske Ridderorden, som får pavens velsignelse noen år senere. På den annen side er det fullt mulig at Hanseater organisasjonen er en knoppskyting fra den tyske orden "Die Teutonen". Det teutoniske bumerket er fortsatt å se som bumerket på alle rullende, seilende og flyvende fartøy i samtlige  tyske militære seksjoner. Etter fredag den 13de sluttet mange Templar riddere seg til den tyske orden.


1159 -  Lübeck grunnlegges som omslagsplass og frihandels sentrum og overtar rollen som handels sentrum etter ødeleggelsen av Haithabu (i Schleswig) Her dannes sentrum for opprettelsen av Hanse forbundet. Langsomt men sikkert overtar de så Gotlands rolle som handels sentrum/omslagsplass i Østersjøen for handel østover inn i Russland. Hanseaterforbundet begynner egentlig offisielt i 1161 med dannelsen av "Universi Mercatores Imperii Romani Gotlandiam Frequentantes" Altså et "broderskap" av handelsfolk som ofte frekventerte Gotland.


1160 -  Templar Stormester, Gualdim Pais, grunnlegger Tomar Her bygges ordenens nye hovedsete i Portugal. Her oppstår en ny orden, Kristus Ordenen, som overtar all eiendom tilhørende Temlar Ordenen som således "forsvinner" Se kronologi over opprettelsen av de Portugisiske kongehus


1161 -  Jarl Ragnvald av Orkenøyene drar til Jerusalem med 15 skip. Der var flere norske høvdinger med på ferden. De seilte så til Constantinopel og til Bulgaria, før de returnerte over land, via den såkalte sydlige rute, Italia-Frankrike-Tyskland-Danmark, slik Sigurd Jordsalfar også gjorde det.


1161 -  "Universi Mercatores Imperii Romani Gotlandiam Frequentantes" "Hanse Theotonicum" - "Dudesche Hanse" - 1159 er det året da Hanseater veldet så sin opprinnelse og i 1161 opprettes denne interessegruppe av handelsfolk som frekventerer Gotland som da var Østersjøens omslagsplass for varehandel østover. Formålet var å skaffe seg fotfeste på Gotland som var i skandinaviske hender. Forøvrig var den store "jackpot" som hanseatene var ute etter, "Østersjøens sølv"... enorme sildeforekomster som skandinaver og dansker hovet ut av Øresund om sommeren. Sild var føde for millioner av katolikker under fastetiden, og med rikelige saltforekomster øynet Hanseatene her selvsagt en gigantisk formue dersom de klarte å skaffe seg et absolutt monopol med denne fangst og handel. Gotland så selvsagt ikke blidt på Hanseatenes inngrep i sin sfære, men i 1163 ble det sluttet fred mellom Hanseater og Gotlendere i Visby, og Hanseatene bygget opp en betydelig koloni på øya. Dette var begynnelsen til Hanseatenes utbredelse østover, hvor de sakte men sikkert fortrengte skandinavene. Med hjelp av den "Tyske Orden" / "Teutoniske Riddere" ble Preussen erobret med bibel og sverd i hand. Byer som Reval, Dorpat, Narwa, Danzig, Elbing og Kønigsberg ble grunnlagt og eller erobret av korsfarer/ridderbander for Hanseaterforbundet. Spørsmålet her er hvorvidt Hanseatene var en arm av Korsriddere eller vice versa. Et er imidlertid sikkert, den "Tyske Orden" var i full operasjon på det tidspunkt da Hanseater forbundet grunnlegges, I de følgende århundrer anvender Hanseatene alle tenkelige middel for å holde på og å utvide sine monopol stilling i handel. Bestikkelse, mord, bedrageri, handelsblokkader, embargo og kanoner var virkemiddel den gang som idag, og hellige ridderorden brødere var Hanseatenes utøvere av vold.


1187 -  Saladin erobrer tilbake det meste av kongedømmet Jerusalem fra frankerne. Saladin (1138-93) var av kurdisk opprinnelse, og ble sultan over Egypt og Syria i 1173. Hans seier over korsfarerne i året 1187  ga opptakten til det Tredje korstog.


1189 -  Richard Løvehjerte leder det Tredje Korstog. Sammen med Frederick Barbarossa og Philip II av Frankrike, ledet han det tredje korstog. Jerusalem hadde blitt erobret av Saladin. Jerusalem kommer tilbake på frankiske hender. I realiteten var det i likhet med idag, en vedvarende krig i området. Som kjent er det ingen virksomhet som er mer profittbringende for de som
finansierer krig, enn nettop krig. Templarbanden halte også den gang penger ut av begge sider i konflikten. Groteske greier.


1198 -  ?- Ridderordenen "Teutonic Knights" opprettes. Tilsvarer Tempel og Hospital ordenene, men har sin opprinnelse i Tyskland. Denne ordenen hadde ansvaret for å beskytte nordøst om Acre. Erobret senere Prøysen, som også i ettertid ble deres makt sentrum. Jeg ser det imidlertid som svært rimelig at denne organisasjonen i realiteten oppsto sammen med dannelsen av Hanseater forbundet, som selvsagt hadde behov for en væpnet "arm" dersom de skulle være i stand til å nå sine kommersielle mål. Deres bumerke var det samme som Tempel organisasjonen, men sort i stedet for rødt. Er 1198 korrekt? Jeg vil anse det som rimelig at denne tyske orden så dagens lys vesentlig tidligere, og at den vel ble opprettet samtidig med Templar ordenen. Se forøvrig  1161 som omtaler Hanseatenes bruk av korsriddere i sin erobring av handelen østover                           Se også Wikipedia (med normal skepsis) Teutonic Knights


1204 - 
Det fjerde korstog.

1220 -  Yngre Edda skrives av Snorre. Sagaene som nedtegnes,  beretter forøvrig om seilaser til Vinland. Med stor grad av sikkerhet kan du anta at Templar banden hadde tilgang til hva Snorre skrev, og at de satt med kunskap om landet i vest og om vikingenes seilaser. Således er det mer enn rimelig at Columbus, som var gift med datter av en stormesster i den portugisiske "Kristusordenen", satt med kunskap om landet i vest. Forøvrig er det kjent at Columbus besøkte Island. Han avla forøvrig full raport til Portugal før han kom tilbake til Spania. (Det heter seg at han ble kapret av portugisere på Kanariøyene ved hjemkomst etter første reise. Columbus var da heller ikke italiensk, men mest sannsynlig fra et eller annet sted i Biscaya. umulig erf det heller ikke at hele hans ferd var en avledningsmanøver fra portugisisk side, all den tid Porugal var i ferd med å runde Afrika på sin søken etter sjøvei til India. Uansett, så viste portugiserne forbannet godt at veien vestover ville være svært mye lenger enn rundingen av Afrika og østover.

1244 -  Muslims endelige gjenerobring av det frankiske kongeriket Jerusalem . Knights Hospitalers flytter til Acre.

1248 - Det 6. Korstog. Det sjette korstog fant sted i tidsrummet 1248-1254

1250 - 
Mamlukene ("The Templars of Islam") tar kontroll over Egypt. Etter Korsfarernes era er forbi i 1291, og frankernes innflydelse i Midtøsten er slutt, hersker mamlukkene 
Midtøsten fram til de blir veltet av de tyrkiske Ottomaner i 1517.

1291 -  Acre faller, og korsfarer perioden er definitivt slutt. Knights Hospitalers flytter til Cyprus. Når jeg skriver at korsfarer perioden er slutt, så må det tas med mer enn ei klype salt. De forskjellige Ordnene lever jo videre i beste velgående, men deres senter i det innere Middelhav går tapt. Deres maktapparat og virksomhet drives videre med sjørøveri, krig, slavehandel og alskens kriminell virksomhet.

1305 -  Erkebiskopen av Bordeaux blir valgt til Pave(Clement) Klemens V Dette skjer med stort/bistand/ønske/hjelp fra franskekongen Philipp IV, og gjør det mulig for han å gå til angrep på Templar-gjengen et par år senere. Tja... muligens var det kun kongen som ville "utrydde" Templarordenen? Nei, jeg tror ikke det. Paven som er en front figur i et "grått"  makt imperium, så med sikkerget behovet for å bli kvitt det imperium som Templar banden hadde bygget opp... Den egentlige makten som ligger bak  i skyggen, slik det alltid er... i de aller former for diktatur... eller i såkalte demokrati, er det vanskelig å fastlegge med sikkerhet. Idag er det tydelig at Sionistene sitter solid forankret i all makt, fra vatikanet til kongehus og frimurer organisasjoner. Khazar "jøder" satt jo med stor makt allerede på denne tiden, og det er svært rimelig at de for lengst hadde plantet seg i både Vatikan, kongehus og Ordner, gjennom sin kapital og kunnskap. Se Khazar/Rothschild forbindelse og historie HER

1307 - 
Fredag, 13. oktober. Sentrale personer i Templar organisasjonen arresteres i Frankrike. Mye er skrevet om Templar organisasjonens flukt fra Frankrike, med sine enorme skatter. I tillegg til sine mange slott, borger og landeiendommer var Templar organisasjonen verdens første internasjonale bank organisasjon, (med en makt som idag besittes av de Internasjonale Bankiers med Rotschild på toppen). Philipp IV satt i enorm gjeld til Templarbanden, og var vel i realiteten konkurs. Han hadde således et klart økonomisk motiv for å utrydde organisasjonen. Forøvrig var han også nektet opptak i organisasjonen. Vatikanets  motiv for å tillintetgjøre organisasjonen var utvilsomt den enorme makt og rikdom som den hadde oppnådd. Mye tyder jo på at, tross i å si seg underlagt paven, så går organisasjonen sine egene veier, og forvalter sin enorme formue som de selv vil. Arme riddere var de nå kun i ordet.

1308 - Pave Clement V forlanger at kong Dinis av Portugal skal konfiskere  Tempe- riddernes eiendom i Portugal. Dette er et par år etter Templar ordenens "svarte fredag"   i Frankriket, og paven vil at verdiene skal overføres til Knights Hospitaliers (Templar bandens konkurrent). Kong Dinis sier imidlertid blankt nei ! Se kronologien i Portugals historie HER

1310 -  Knights Hospitalers flytter til Rhodes.

1312 - Paven forlanger på ny at Templar banden skal forbys av den portugisiske kong Dinis, og at deres eiendom skal overføres til Hospitalie ordenen. Kong Dinis sier på ny nei, danner en ny orden - Order of Christ" - og overfører all eiendom til denne. Hele Tempelbanden skiftet dermed trøye, og Henrik Sjøfareren blir rundt hundre år senere
den "nye" ordens stormester.


1312 - Templar ordenen blir offisielt oppløst av pave, Clemens V,  i Vienne (Frankrike) Men ordenen opphører selvsagt ikke å eksistere.

1314 - Templar Grand Master Jacques de Molay brennes levende på bålet, sammen med Godefroy de Charnais(Av norsk avstamming, ogtemplar  områdesjef i Normandie). Molay trakk tilbake sine, under tortur uttalte innrømmelser, før han døde i flammene, og lovet både den franske kongen og paven en snarlig død for hva de gjorde med han og Templar organisasjonen, og det skulle gå troll i ord.  Problemet Templar organisasjonen hadde fått over seg, var at de var blitt så alt for rike og mektige. De besatt en gigantisk formue, og mer enn 9000 herskapshus, slott og borger rundt om i Europa. Franskekongen sto i enorm gjeld til Templar avdelingen i Paris, De var blitt en trussel for pavens makt, og konkurenten Knights of St.John bleknet i deres skygge. Vel, kongen fikk ettergitt all gjeld, Hospitaler organisasjonen - Knights of St,John - overtok det aller meste av eiendomsmassen og paven ble kvitt makt konkurrenten. Men Templar organisasjonen ble ikke utradert. Den skifter navn og levet/lever videre med hovedsete i Portugal, i Tomar, og sin formue hadde de tydligvis klar å redde unna før ulykkesdagen; fredag 13. oktober 1307. Der berettes om atten galleer som forlot havnen i Rochelle med Templar skatten  i god tid før fredag den 13de.  Det faktum(?) at Templar skatten forsvant, og aldri er funnet (så sies det) tyder jo klart på at Templar Ridderne var vel viten om kong Philipps planer. Hvorfor de da ikke selv også flyktet må bero på at de følte seg sikre på at Paven ville komme dem til unsetning. Imidlertid kan det jo ha seg slik at der aldri var noen skatt som forsvant på 18. skip fra Rochelle, men at konge og pave tok skatten og satte ut ryktet om at den var forsvunnet. Hvem vet?! det meste som er skrevet av seierherrer er tross alt løgn eller "fordreid sannhet" som noen velger å betegne en løgn.

1314 - 20. April, pave Clemens V. avgår med døden. Forgiftet. Hmmm! Templar organisasjonen sies å være gode i omgang med gift.

1314 - 29. November  Kong Philipps IV av Frankrike avgår med  døden. Hmmm! Der hersker usikkerhet rundt kongens død. Både jagtulykke og forgiftning er fremmet. Uansett... hva de Molay skrek ut på bålet ble en virkelighet for både pave og konge. :-)

1346 -  Byllepest bryter ut og tar livet av 25. mill. menneske i de kommende seks  årene.

1386 -  The Treaty of Windsor, mellom England og Portugal, undertegnes 9 mai.

1391 -  "Vitalienbrüder" Hansabyene  Wismar og Rostock danner forbundet Vitalienbrødrene, En kaper- sjørøver bande under ledelse av de sagnomsuste kapteiner Klaus Størtebecker og Godecke Michel. Opprinnelig var de ment å angripe danske og norske skip i Østersjøen, men etter som tiden gikk, ble gjengen mer og mer selvstendig og mektig, intil de en dag kapret og røvet en Hansa kogge fra Stralsund. Dette til tross for at skipperen hadde identifisert seg tydelig med, "dat idt nicht veren Denen sondern Dudesche!" (at jeg ikke var dansk men tysker)

1394 -
Prins Henrik Sjøfareren blir født. Henrik, i motsetning til hva hans navn antyder, seilte overhode ikke selv, men var organisator av de mange oppdagelses reiser som portugiserne gjennomførte under hans ledelse. Han var selv "templar" og sto for utviklingen av den nye templar ordenens flåte, med den raske "kyst seileren"  karavellen og den større karacken som ble anvend til overskjøiske reiser og  oppdagelsesreiser. Det er på denne tiden at templar banden (etter at de hadde flyttet fra Frankrike til Portugal) at de dukker opp med sjørøverflagget som identifikasjon. Det sorte flagget med hodeskallen over korslagte knokler. Sjøfart og handel hadde allerede tidlig i deres historie - ved siden av bank virksomhet og røvertokter mot maurere og arabere - vært en betydelig aktivitet.

1423 -  Den Tyske Orden / Teutonen står for blokkaden av Nowgorod på vegne av Hanseatene.

1418 - 
Madeira øyen oppdages

1427 - Azorene oppdages. På dette tidspunkt hadde Templar Orden/Kristus Orden/Portugal seilt vestover i drøye 10 år (minst) og jeg anser det som rimelig at de på dette tidspunkt allerede hadde hatt landkjenning med det amerikanske kontinent.  Noe som vel bekreftes med Columbus sin standhaftige overbevisning om at det kun var snak om få sjømil før de nådde fram til vest India. mannen hadde tross alt mer enn et nært forhold til Portugal. Han var, med kun et snev av tvil, selv medlem av Kristusordenen. Det faktum at han "landet" i portugisisk "fangeskap" etter hjemkomst fra første ferd, før han ble overlevert Spania (i Bayona) tilsier vel da også klart at han avleverte rapport til sitt broderskap om hva han hadde sett av land. Portugal hadde imidlertid kunnskap om at jorden var rund, og hvilken distanse det dreide seg om var selvsagt fullstendig klar over at veien vestover til India var, om mulig, vesentlig lenger enn østover, om mulig.  Rimelig er det vel derfor å anta, at Columbus sin ferd vestover til dels var en avledningsmanøver fra Portugisisk side. De ville ha sjøveien østover til India for seg selv. Målsettingen  var tross alt handel med landene i øst. India  og China. En handel som jo hadde eksistert i flere hundre år over land, med omslagsplass i Constantinopel, i Miklagard. En ser da også nettopp handel, omslagsplass for handel med østen, som den egentlige grunn til å innta Jerusalem, hvor det franske kongeriket jerusalem ble grunnlagt med bl. a. handelsmetropolen Acre. Et annet punkt i forbindelse med det amerikanske kontinent er, at det neppe kan herske tvil om at den franske Templar banden hadde kunnskap om vikngenes seilaser til Vinland. Men hva de sto overfor var vel at de hadde landet for langt nord, hvor det ikke var noen å drive fornuftig handel med. Situasjonen endret seg imidlertid ved at Columbus kom tilbake med informasjon om gull som kunne røves.

1434 -  Gil Eanes seiler forbi Kapp Bojador

1444 -  Cape Verde oppdages

1492 - Columbus ankommer Vestindia Det er interessant å notere at Columbus med stor sikkerhet IKKE var italiener, men at han hadde levd i Portugal en rekke år og var knyttet til Templar ordenens  etterkommer, Ordre of Christ. Som kjent seilte han med deres bumerke i sine seil. Som "portugisisk navigatør" er det klart at han besatt kunnskap om at jorden var en globe. Likeledes visste han dermed også at den  korteste distanse til India gikk østover og ikke vestover. Mulig er det derfor at hans ferd vestover var en avledningsmanøver som tjente det formål å holde Spania vekk fra portugisernes seilas østover. Grunnen til benevnelsen "vestindia" blir da også meningsløs, bortsett fra at det forstås som "India i vesten", i.o.m. at Columbus antok at det var et terra firma som strakk seg vestover til det fjerne østen og  målet for reisen var India og krydder. China og silke osv. Veien over land den gang, og dermed handelen, var i arabiske hender.  Ved sin hjemkomst til Europa, "landet" da også Columbus i portugisiske hender først, hvor han med sikkerhet avla detaljert rapport til klanen han tilhørte "Kristusordenen" og den portugisiske trone, før han ble "sluppet fri" til Spania, oppe i Bayona i Vigo fjorden. Som vi ser er da også portugiserne (Christusorden) i Brazil allerede 8. år etter at Columbus lander i Karibien. Columbus var forøvrig gift med en datter av en portugisisk Christusridder.

1488 -  Bartolomeu Dias runder syd Afrika

1497 - Vasco da Gama runder Afrika og ankommer India.

1500 - Pedro Alvarez Cabral oppdager Brazil 

1530 - 
Knights Hospitalers flytter til Malta. Ordenen ble tvunget til å forlate Malta i 1798, av Napoleon I, men er for lengst tilbake, og eksisterer idag fortsatt på Malta, som "Knights of Malta"/ Malteserorden. faktum er at der eksisterer to rivaliserende Malteserorden. En katolsk og en protestantisk, men de to aksepterer ikke hverandre.Det er et formidabelt broderskap som har samlet det meste av innflydelsesrike personer og kongehus i sine analer. ( Mer om det og Malteserbanden siden.)

1689 -  Killiecrankie Jacob II av Skottland & England mistet tronen til Wilhelm av Oranien i 1688, og deretter følger slaget ved Killiecranki, et forsøk av Jacob II på å gjenerobre tronen. I slaget, som jacob II tapte, mistet hans medkjemper, John Claverhouse (Greve av Dundee) , livet. da liket berges, viser det seg at han bar templarordenens storkors! Dette underbygger påstanden om at Tempelriddere deltok under skottekongen Robert Bruce i slaget ved Bannockburn i 1314.

1955 -  Qumran Sriftruller funnet i Qumran (Israel) En skriftrull desiffrert  ved Universitetet i Manchester forteller detaljert om store mengder gull og sølvbarrer, hellige krukker og skåler, samt diverse verdigjenstander og en viktig "skatt". Der blir også angitt 24. nøyaktig angitte steder under "templet", hvor gjenstandene var begravet. Det dreier seg om templet hvor de opprinnelige Tempelriddere hadde sitt tilhold på Zions Berg i Jerusalem. Det er et faktum at banden gravde under oppholdet, og zionistene i Israel graver der fortsatt til dags dato.
Under arbeid
Under arbeid
Info on The Knights og Malta
The roots of Portugal